Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt kupiecki

dot. odsetki od udzielonego kredytu kupieckiego

Wnioskiem z dnia 28.04.2005 r. Strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.Z przedstawionego przez Stronę wniosku wynika, iż Spółka zawarła w dniu 01.03.2005 r. umowę sprzedaży ratalnej z kontrahentem mającym siedzibę na terenie Republiki Czeskiej, dotyczącą nabycia obudów ("hard ...

Czy podstawa opodatkowania podatkiem VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje odsetki od zaciągniętego kredytu kupieckiego ? Jeżeli nie, to czy powyższe odsetki są opodatkowane podatkiem VAT, w/g jakiej stawki podatkowej i kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła w dniu 01.03.2005 r. umowę sprzedaży ratalnej z kontrahentem mającym siedzibę na terenie Republiki Czeskiej, dotyczącą nabycia obudów ("hardware"). Zgodnie z przedstawioną przez Spółkę definicją, w/w obudowa jest to zestaw podzespołów, który po dodaniu oprogramowania stanowi automat do gier hazardowych. W zamian za przeniesieni ...

Czy od tzw. odsetek od kredytu kupieckiego wypłaconych kontrahentowi chińskiemu spółka krajowa powinna pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki akcyjnej na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 2005r. Nr DP/P1/423-0081/05/AP dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego u ...


czy składka ubezpieczeniowa płacona kwartalnie ubezpieczycielowi stanowi koszt uzyskania Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Jak należy potraktować otrzymane odszkodowanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz st ...

czy niespłaconą część należności - 15% tzw. udział własny Spółki - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wystąpią okoliczności określone w art. 16 ust.2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Podatnik ma wątpliwości, czy kwota odsetek od udzielonego kredytu kupieckiego stanowi element podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalanej dla sprzedawanej nieruchomości i wówczas podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku właściwej dla sprzedawanej nieruchomości, czy też udzielony kredyt kupiecki powinien zostać uznany za odrębną usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną z opodatkowania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2005 r., który do tut. organu wpłynął dnia 29 sierpnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Zdaniem Strony zdyskontowane odsetki stanowiące wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi finansowej (kredytowanie) są zwolnione od podatku od towarów i usług, natomiast prowizja stanowiąca wynagrodzenie za pozostałe usługi świadczone w ramach ww. umowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać s ...

Czy otrzymanie od Ubezpieczyciela, zgodnie z Umową Ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności, odszkodowania z tytułu nieściągalnych należności handlowych nie powoduje skutków podatkowych u Spółki - odszkodowanie nie stanowi przychodu, kosztem uzyskania przychodu nie są należności Spółki w części, w jakiej z mocy prawa przeszły na Ubezpieczyciela?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 25 ms