Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: energia cieplna

Czy niedodpłatne przyłączenie do sieci ciepłowniczej przez Jednostkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z 17 maja 2005r., Nr PP-406/21/AZ/05 w przedmiocie podatku od towarów ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do wystawienia faktury ze stawką zwolnioną dokumentującą przedmiotową usługę.

Stan faktyczny w sprawie: Urząd Gminy będący podatnikiem podatku od towarów i usług, zawarł umowę cywilno- prawną z Komendą Policji na dostarczanie energii cieplnej. Kwotę za dostarczenie energii cieplnej stanowi koszt zakupu węgla i koszt utrzymania palacza. Ocena prawna stanu faktycznego: Na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ...

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z otrzymaną fakturą od dostawcy energii cieplnej w miesiącu w którym przypada termin płatności, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka jest dystrybutorem energii cieplnej do odbiorców na terenie lewobrzeżnej części miasta, zakupującym energię u jego wytwórcy. Pomiędzy spółką a producentem energii do końca 2004 r. obowiązywała wieloletnia umowa sprzedaży ciepła (obecnie wypowiedziana), definiująca w szczególności wielkość zamówionej mocy cieplnej na poszcze ...

Wniosek dotyczy rozliczenia na gruncie podatku od towarów i usług opłat za nielegalny pobór energii cieplnej.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczenia na gruncie podatku od towarów i usług opłat za nielegalny pobór energii cieplnej - w świetl ...

Wniosek dotyczy rozliczenia dostaw energii cieplnej odczytane z podzielników kosztów na rzecz podmiotów użytkujących lokale użytkowe, którzy comiesięcznie na podstawie wystawionych faktur wpłacają do Spółdzielni zaliczki w wysokości wynikającej z regulaminu.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług określonego w ustawie z dnia 11.03.2004r. o pod ...

W deklaracji, za jaki okres rozliczeniowy należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej?

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, Spółdzielnia Mieszkaniowa pobiera od jej członków zaliczkowe opłaty miesięczne za zużycie energii cieplnej w ciągu całego okresu rozliczeniowego. W przypadku lokali mieszkalnych jest to sprzedaż zwolniona wykazywana w deklaracjach miesięcznych ...

Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wykazaną w otrzymanej fakturze ilość zamówionej mocy i nośnika ciepła do okresu, którego dotyczy?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich ...

Czy osoba fizyczna ma prawo żądać wystawienia faktury za dostawę energii cieplnej, wody oraz odprowadzanie ścieków od czynnego podatnika podatku VAT pośredniczącego w dostawie ww. mediów ?

Dotyczy: informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Zapytanie podatnika: czy osoba fizyczna ma prawo żądać wystawienia faktury za dostawę energii cieplnej, wody oraz odprowadzenie ścieków od czynnego podatnika podatku VAT pośredniczącego w dostawie ww. mediów ? Odpowiadając na zapytanie zawarte w Pana piśmie z dnia 15.07.2004 r. dotyczące prawa d ...

1) Czy sprzedaż i koszty bezpośrednio i pośrednio związane z tą sprzedażą za grudzień 2005 r. będą dotyczyć grudnia 2005 r., czy stycznia 2006 r.? 2) Czy sprzedaż za grudzień 2005 r. i wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu będą w rozumieniu przepisów podatkowych przychodem i kosztem podatkowym dla Spółki w grudniu 2005 r., czy styczniu 2006 r.?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przeds ...

Czy występujące w spółdzielni nadpłaty podlegają opodatkowaniu według stawki zwolnionej, a mającej wpływ na strukturę naliczania podatku od towarów i usług? Zdaniem podatnika występujące nadpłaty nie powinny stanowić ponownie podstawy opodatkowania jako sprzedaż zwolniona, gdyż w momencie obciążania członków spółdzielni lub najemcy lokalu użytkowego tzn. miesięcznym wymiarem czynszowym z jednej strony, a z drugiej strony dokonywanie wpłat z w/w tytułu są już raz wykazane w deklaracji VAT-7, jako sprzedaż zwolniona za poszczególne miesiące kalendarzowe.

Stan faktyczny W Spółdzielni Mieszkaniowej występują nadpłaty z tytułu opłat czynszowych, spowodowane wyższymi wpłatami miesięcznymi niż obowiązujący wymiar dla lokali mieszkalnych i użytkowych, które zarachowane były na poczet opłat czynszowych lub zadłużeń przyszłego okresu (miesiąca). Ponadto spółdzielnia odnotowuje wpłaty vadium osób przystępujących do przetargów na zakup mieszkania. Osobom, k ...

Generowanie strony w 8 ms