Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: określenie

Czy Spółka-płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego prawidłowo zastosowała w odniesieniu do osób prawnych metodę średniej ważonej w celu określenia przychodu z dyskonta po wykupieniu papierów wartościowych przez emitenta w sytuacji, gdy nie jest możliwa identyfikacja nabytych w tym samym dniu, lecz po innych cenach wykupywanych papierów wartościowych (obligacji)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 29.04.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku - zwanego dalej Spółka - z siedzibą w Warszawie, Naczelnik D ...

Obowiązek przedstawiania szczegółowo na fakturze VAT czynności, jakie były wykonywane w ramach usługi informatycznej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2005 r., który wpłynął do organu podatkowego w dniu 30.05.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Dotyczy określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży towarów na rynkach Unii Europejskiej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 10.08.2005r. ( bez numeru ) wynika, że Spółka z o.o. otrzymuje od firm zagranicznych mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej, posiadających numery identyfikacji podatkowej dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych noty uznaniowe z tytułu prowizji handlowej i noty obciążeniowe za wykonanie usług pośrednictwa w sprzedaży ...

Czy w przypadku zanotowania straty podatkowej z prowadzonej działalnościgospodarczej ( opodatkowanej stawką liniową 19%) będzie ona mogła być rozliczonaw kolejnych latach podatkowych, przy czym odliczenie tejże straty będzie mogło nastąpić w pełnej wysokości (przysługującej, zgodnie z przepisami, w danym ropodatkowym)już w deklaracji PIT 5L za styczeń danego roku podatkowego ( tzn. bez konieczności dzielenia na poszczególne miesiące).

Podatnicy, których dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem liniowym, ustalają zaliczki miesięczne od dochodu obliczonego zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. ( Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).Z art. 30c ust. 2 w/w ustawy wynika, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania to dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1,2,3 ...

1. Przechodząc na grunt ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 2. Jeżeli chodzi o zarzut objęty pkt 1 skargi kasacyjnej, to jest on niezasadny. Przede wszystkim należy podnieść, że adresatem art. 193 Ordynacji podatkowej jest organ podatkowy. Nie jest nim inspektor kontroli skarbowej, gdyż organ ten nie został wymieniony w art. 13 Ordynacji podatkowej, określającym krąg organów podatkowych. Natomiast treść art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej wskazuje na to, że przy wydawaniu przewidzianej w przepisie tym decyzji, inspektorowi kontroli skarbowej przysługują uprawnienia organu podatkowego; jest zatem inspektor kontroli skarbowej organem podatkowym w znaczeniu funkcjonalnym 3. Za nie naruszające prawa należy uznać stanowisko Sądu wyrażone w zaskarżonym wyroku, że brak jest podstaw do sporządzania przez inspektora kontroli skarbowej odrębnego protokołu z badania ksiąg, o ile dane z protokołów, o których mowa w art. 21 ustawy o kontroli skarbowej, zawierają informacje przewidziane w przepisie art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej. Trafnie Sąd pierwszej instancji podniósł również, że podatnik powinien mieć możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontrolnego, którego przedmiotem jest badanie ksiąg, w terminie 14 dni, a nie 3 dni jak to przewiduje ustawa o kontroli skarbowej. Zapewnia to zrównanie praw podatników bez względu na to czy prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie podatkowe czy kontrolne.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 października 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę O Spółki z o.o. w G na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. i w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż istota sporu pomiędzy strona ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych płyt CD, papieru kolorowego itd. na potrzeby sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy uznaniu, iż powyższe przekazanie płyty CD zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia należy traktować jako opłatę administracyjną nie objętą ustawą o VAT?

Pismem z dnia 22.08.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupionych płyt CD, papieru kolorowego itd. na potrzeby sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. We wniosku Podatnik wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówie ...

Spółka wnosi o wyjaśnienie: 1) art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii sposobu ustalania wyniku na sprzedaży wierzytelności własnych, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tego tytułu oraz sposobu wykazania tych strat w deklaracji podatkowej; 2) art. 12 ust. 4 pkt 2 w kwestii sposobu traktowania naliczonych odsetek w przypadku zbycia wierzytelności z ich tytułu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

W jaki sposób określić cenę rynkową sporządzając wycenę towarów przy spisie z natury?

W dniu 06.01.2007 r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem w jaki sposób określić cenę rynkową przy sporządzaniu spisu z natury? Zdaniem wnioskodawcy wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ...

CZy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pana M. złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 28.06.2007r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii ...

Cy stosowane na kasach rejestrujących nazwy towarów spełniają dane wymagane do zamieszczenia na paragonie fiskalnym, określone w § 4 ust.1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz.948, z późn. zm.)?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 111 ust.1, ust.9 pkt 2 ustawy z d ...

Generowanie strony w 51 ms