Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. zastosowania przepisów art. 6a ustawy o podatku VAT w związku z przejęciem spółki jawnej przez spółkę kapitałową, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Przepisy art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlo ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Kopalnię „X.” Krzysztof S. Robert S. s.c. w dniu 28.05.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 16.06.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii następstwa prawnego, a zatem należy stosować w stosunku do podmiotów będących podatnikami VAT przepisy Ordynacji podatkowej. W art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukces ...

zakres stosowania następujących przepisów prawa podatkowego:-art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 33 (obowiązujący w 2003r.), art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16 umowy z dnia 18 września 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania ...

Jaki podatek musielibyśmy zapłacić z żoną przy sprzedaży w 2004 r. nieruchomości, której jesteśmy współwłaścicielami, obejmującej działkę gruntu zakupioną w 1989 r. i wybudowany na niej pawilon handlowy, wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i częściowo oddanej w najem ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione w dniu 26.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i oddanej w najem, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępo ...

Opodatkowanie dochodów z tytułu odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z ciężkim naruszeniem przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika tj. nie wypłacenie wynagrodzeń

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.02.2004 r. uzupełnione następnie pismem z dnia 10.03.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) – udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W skierowanym do tut. organu piśmie Jednostka zwróciła si ...

Kiedy powstaje obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu z działalności przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji gdy podanik w 2002 r. dokonał zgłoszenia, że rozpocznie wykonywanie czynności o których mowa w art. 2 ustawy o podatku od towarow i usług, jednakże pierwszy obrót osiągnął w 2003 roku?

W ocenie tut. organu podatkowego, w przedmiotowym przypadku nie znajduje zastosowania przepis zawarty w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) bowiem przepis ten odnosi się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym tj. w Pani przypadku 2002 r. z tytułu prowadzonej działalności osiągnęli obrót, który nie przekroczył kwo ...

Czy udzielanie licencji na oprogramowanie telefonów komórkowych (zarówno gry jak i aplikacje) dla kontrahentów zagranicznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 05.03.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług udzielania licencji na oprogramowanie na telefony komórkowe, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po spraw ...


Czy darowizna przedsiębiorstwa osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w jakich wartościach należy sporządzić remanent likwidacyjny ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. w sprawie darowizny przedsiębiorstwa osoby fizycznej, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki w nim określone – informuje, że na mocy przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ust ...

Generowanie strony w 8 ms