Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie bezumowne

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w kwestii opodatkowaniem podatkiem VAT opłaty pobieranej za "bezumowne korzystanie z gruntu"

Wnioskiem z dnia 06.06.2005r., uzupełnionym w dniu 24.08.2005r. i 31.08.2005r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem w kwestii opodatkowania podatkiem VAT opłaty pobieranej za "bezumowne korzystanie z gruntu". Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że opłata pobierana jest na podstawie wezwania do zapłaty, za okres pomiędzy wygaśnięciem umowy dzierżawy a zawarciem nowej umowy. Opłata n ...

Czy Spółdzielnia ma traktować otrzymane odszkodowanie z tytułu zajmowania lokalu użytkowego bez tytułu prawnego, jako wynagrodzenie za świadczenie usług czy odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni w zakresie podatku od towarów i usług przedstawione w piśmie z dnia 12 lipca 2005 r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12 lipca 2005 r. (data ...

Opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki otrzymywanego za prowadzenie spraw spółki

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 21.11.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia Prez ...

Czy koszt wycieczki zorganizowanej dla pracowników, finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie z dnia XXX Nr  XXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Strona zwróciła się z zapytaniem czy odszkodowanie ustalone zgodnie z ugodą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

X podległe Y , jest zarządcą gruntów leśnych i nieleśnych własności Skarbu Państwa używanych przez WOK – Wysypisko Odpadów Komunalnych miasta P, jako tereny eksploatowanego wysypiska miejskiego miasta P położonych w B. Strony łączyła umowa dzierżawy gruntów z dnia 26.02.1997 roku, która była corocznie aneksowana i wykonywana przez dzierżawcę aż do dnia 30.06.2001 r., z którą to datą została zerwan ...

Czy roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu winno być udokumentowane fakturami VAT, czy też raczej podlega ono pod art. 224, 225, 230 Kodeksu cywilnego i przybiera charakter odszkodowania i tym samym nie podległo przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy korzystanie z bezumownego lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finans ...

opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Bezumowne świadczenie jako usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, sposób dokumentowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 35 ms