Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział w spółce

Czy podatnik postąpił prawidłowo płacąc zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych tylko od wartości poniesionych przez spółkę nakładów na modernizację budynków i to od takiej części, jaka po jego przystąpieniu do spółki przypadała na niego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i c, art. 19 ust. 1, art. 28 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2002 r., po rozpatrzeni ...

Wnioskodawca jest agentem ubezpieczeniowym i zamierza prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Zgodnie z przepisami updof udział w przychodach spółki cywilnej winnien być wyraźnie określony, jednak w przypadku prowadzonej przez Niego działalności jest to utrudnione ponieważ imienne noty prowizyjne otrzymywane z towarzystw ubezpieczeniowych mają charakter zmienny. Stąd, zdaniem Podatnika dopuszczalne jest określenie podziału zysków wspólników spółki cywilnej w sposób dowolny.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art.217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) u z n a j e z a n i e p r a w i d ł o w e stanowisko Pana przedstawione w p ...

Czy Podatnik może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku lub darowizny?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika , z dnia 27.06.2005 roku (data wpływu do tut. Organu podatkowego 28.06.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Czy przez fakt przystąpienia do spółki cywilnej nowego wspólnika powstają dodatkowe zobowiązania podatkowe i czy należy sporządzić remanent likwidacyjny?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z póżn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2005 r. (data wpływu do Urzędu: 16.09.2005 r. wniosek uzupełniono: 29.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Czy wypłacona na podstawie art. 871 k.c. kwota pieniędzy podlega opodatkowaniu. Jeżeli tak to na jakich zasadach?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanawia stanowisko Pani, iż zwrot wkładu i spłata udziału w majątku spółki cywilnej ponad wniesiony wkład nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym uznać za prawidłowe. Pismem wniesionym w dniu 21 listopada 2005r. wystąpiła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zas ...

Czy nowoutworzona spółka cywilna przejmuje przewidziane prawem podatkowym obowiązki i prawa związane z rozliczeniem zdarzeń gospodarczych dokonanych przez osobę fizyczną, która wniosła swoje przedsiębiorstwo w formie wkładu do tej spółki oraz czy należy uiścić opłatę skarbową związaną z rejestracją tej spółki ?

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wspólnie z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualne działalności gospodarcze utworzyć spółkę cywilną. Jako wkłady do tworzonej spółki wspólnicy zamierzają wnieść swoje przedsiębiorstwa (własności i inne prawa majątkowe indywidualnie prowadzonych dotychczas działalności gospodarczych). Po wniesieniu przedsiębior ...

Ustalenie wartości początkowej dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.), po wszczęciu postępowania w sprawie zmiany z urzędu interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu postanowieniem z dnia 16 listopada 2005 roku Nr PDI/415/1/18/1/05, co do zakresu i ...

Czy wspólnik spółki cywilnej korzystający ze zwolnienia lekarskiego i nie otrzymujący (fizycznie) zysków osiągniętych przez spółkę w tym okresie powinien odprowadzić w równej części zaliczkę na poczet podatku?

Pismem z dnia 16.02.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 20.02.2006r.) uzupełnionym w dniu 02.03.2006r. Pani ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w której jest kilku wspólników. W roku 2005 od 29 VIII ...

Czy odsetki od kredytu udzielonego na osoby fizyczne - wspólników spółki cywilnej będą stanowić koszty uzyskania przychodu dla spółki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika (...) o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w j ...

Z jakimi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wiąże się podział rzeczowego majątku spółki cywilnej dokonany w wyniku jej likwidacji ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.05.2006r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 25.04.2006r. Nr I/415-25B/06, zmienia ww. postanowienie. W dniu 07.03.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzęd ...

Generowanie strony w 29 ms