Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednostka badawczo-rozwojowa

Czy usługi klasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do symbolu 73.10.13 "usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii" są zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z poz. 5 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2005r. o podatku od towarów i usług zawierającego wykaz usług zwolnionych od tego podatku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Instytutu z siedzibą w Warszawie z dnia 27.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #87 ...

Czy dochód podatkowy, powiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - amortyzacja, należne, nie dokonane wpłaty na PFRON (naliczane miesięcznie i zaliczane do kosztów, bez dokonania wpłat; Podatnik ubiega się o ich umorzenie w PFRON i Ministerstwie Gospodarki i Polityki Społecznej) jest wolny od podatku i można go w całości przeznaczyć na cele statutowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Czy jednostka będzie mogła skorzystać ze zwolnień przewidzianych dla jednostek badawczo -rozwojowych do upływu okresu na jaki status jednostki badawczo - rozwojowej został nadany?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.10.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 24.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

dot. opodatkowania dochodu z tytułu opłat za prawo do używania wspólnego znaku towarowego

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, w związku z pismem Stowarzyszenia z dnia 11.10. 2005r. ( data wpływu 21.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatk ...

Czy Spółka jako podmiot posiadający status jednostki badawczo-rozwojowej, będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.10.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 24.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 26.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spo ...

Czy w przypadku wykonywania przez Spółkę posiadającą status jednostki badawczo-rozwojowej projektów celowych w ramach zawartych umów z Ministerstwem Edukacji i Nauki, które dofinansowuje te projekty, występuje świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 18.04.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 24.04.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakre ...

Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług projektów naukowo- badawczych oraz dotacji na finansowanie bieżącej działalności jednostki naukowo - badawczej lub na cele inwestycyjne.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 08.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług projektów n ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dofinansowanych z otrzymanej dotacji?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 27.06.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 30.06.2006) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i ...

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług Instytutowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy środki finansowe, korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego, gromadzone na specjalnym funduszu jednostki badawczo-rozwojowej w celu ich wydatkowania na cele statutowej działalności naukowo - technicznej, będą podlegały opodatkowaniu po przekształceniu tej jednostki w spółkę prawa handlowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy X z miesiąca marca 2007r, żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane ...

Generowanie strony w 17 ms