Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW)

1. Strona zarzucając naruszenie przepisów postępowania, powinna wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, jeżeli uchybienie im mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa kasacji dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej. Prawidłowe wskazanie podstaw kasacji jest elementem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej, właściwym tylko dla niej i nie ulegającym sanacji. 2. Zgodnie z art. 60 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. 3. Decydujące znaczenie w rozpatrywanym sporze mają normy techniczne Systematycznego Wykazu Wyrobów i klasyfikacja statystyczna (potwierdzona przez Urząd Statystyczny), a ewentualne spełnienie przez kontrahentów wymagań technicznych uprawniających do żeglugi np. po Zalewie Szczecińskim, nie stanowi podstaw do uznania kwestionowanych jednostek pływających za środki transportu morskiego, a co za tym idzie do przyznania preferencyjnej stawki podatku na olej sprzedawany przez Skarżącą Spółkę. Treść oświadczeń kontrahentów była znana Sądowi, jednakże w świetle powyższych rozważań została słusznie uznana za nieistotną dla rozstrzygnięcia. 4. Nie można domagać się „zmiany zaskarżonego wyroku" przy zarzucie zarówno naruszenia prawa materialnego jak i przepisów postępowania, skoro art. 188 powołanej ustawy stanowi, iż uchylenie i rozpoznanie skargi możliwe jest jedynie jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2002 r., Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie oddalił skargę P S.A. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2000 r. W uzasadnieniu wskazano, iż zaskarżona decyzja utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie określającą kwotę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego ...


Generowanie strony w 29 ms