Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycofanie skargi

1. Strona zarzucając naruszenie przepisów postępowania, powinna wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, jeżeli uchybienie im mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa kasacji dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej. Prawidłowe wskazanie podstaw kasacji jest elementem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej, właściwym tylko dla niej i nie ulegającym sanacji. 2. Zgodnie z art. 60 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. 3. Decydujące znaczenie w rozpatrywanym sporze mają normy techniczne Systematycznego Wykazu Wyrobów i klasyfikacja statystyczna (potwierdzona przez Urząd Statystyczny), a ewentualne spełnienie przez kontrahentów wymagań technicznych uprawniających do żeglugi np. po Zalewie Szczecińskim, nie stanowi podstaw do uznania kwestionowanych jednostek pływających za środki transportu morskiego, a co za tym idzie do przyznania preferencyjnej stawki podatku na olej sprzedawany przez Skarżącą Spółkę. Treść oświadczeń kontrahentów była znana Sądowi, jednakże w świetle powyższych rozważań została słusznie uznana za nieistotną dla rozstrzygnięcia. 4. Nie można domagać się „zmiany zaskarżonego wyroku" przy zarzucie zarówno naruszenia prawa materialnego jak i przepisów postępowania, skoro art. 188 powołanej ustawy stanowi, iż uchylenie i rozpoznanie skargi możliwe jest jedynie jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2002 r., Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie oddalił skargę P S.A. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2000 r. W uzasadnieniu wskazano, iż zaskarżona decyzja utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie określającą kwotę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego ...

Cofnięcie skargi kasacyjnej przez skarżącego jest dopuszczalne, o ile nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy orzeczenia dotkniętego wadą nieważności. Tego typu wady Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod uwagę z urzędu, rozpatrując skargę kasacyjną.

Postanowieniem z dnia 4 października 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę Czesławy S. i Tadeusza S. o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia ucznia, zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2003 r. Wyrokiem tym Sąd oddalił skarg ...

Cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące i skutkuje umorzeniem postępowania. Z uwagi na zasadę związania granicami skargi kasacyjnej, Sąd ten nie jest władny badać zasadności cofnięcia.

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 1690/05, w sprawie ze skargi Jana Z., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. i orzekł, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku. Od powyższego orze ...

Generowanie strony w 26 ms