Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawa

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. zastosowania przepisów art. 6a ustawy o podatku VAT w związku z przejęciem spółki jawnej przez spółkę kapitałową, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Przepisy art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlo ...


W 1996r. zrealizowany został cel mieszkaniowy (wniesiony wkład budowlany). W roku 2001 rozpoczęto gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej na podstawie zawartej umowy o kredyt kontraktowy (okres oszczędzania wynosi 60 miesiecy i zakończy się 31.10.2006r.) Czy w ramach nie wykorzystanego limitu można skorzystać z praw nabytych do ulgi budowlanej na inny cel niż poprzednio zrealizowana inwestycja, tj. na na nabycie działki i budowę domu jednorodzinnego.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 13.08.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: 1. Z dniem 1 stycznia 2002r. art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176) otrzymał nowe brzmienie. Skreślone zostały następujące ulgi: na zakup gruntu i odpłatne przeniesienie prawa wieczystego ...

Czy ciąży na mnie obowiązek podatkowy z tytułu zawartej w formie aktu notarialnego umowy zamiany ? Przedmiotem zamiany są prawa i roszczenia z tytułu wybudowania na działce gruntu Spółdzielni Mieszkaniowej murowanych pawilonów handlowych. Określona w zawartej umowie wartość praw będących przedmiotem dokonanej transakcji jest taka sama. Moim zdaniem nie występuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 10 listopada 2004r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lu ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług wymienionych w poz. 153 zał. nr 3 do ustawyz dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług? Czy istnieje obowiązek naliczania i odporwadzania należnego podatku VAT z tytułu przekazania pracownikom towarów i usług finansowanych z zakładowego funduszu socjalnego?

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 21 grudnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: I. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usłu ...


Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodów marki ŻUK, dopuszczalna ładowność 1.025 kg, liczba miejsc 2, które nie posiadają świadectwa homologacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), zmienia udzieloną pismem z dnia 10.09.2004r. znak: US35/PP1/443-272/04/KP przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście informację o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącą prawa do odliczen ...


Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym moje koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegow podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wykonywane na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego?

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia21.10.2004 r. nr PP/3/44/57/04/MS w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia zawartą ...

Generowanie strony w 6 ms