Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyposażenie dodatkowe

Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na: 1. protezę tymczasową, wózek inwalidzki, kule, leki, opłacanie przewodników, adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 2. dojazdy (tj. na zakup paliwa) do lekarzy, szpitali, na rehabilitację, korzystając przy tym z pomocy osób trzecich, które dowoziły ją własnymi samochodami.

Podatniczka zwróciła się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z pisemnym wnioskiem o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło kwestii możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu ...

Czy zakup dodatkowego wyposażenia pojazdu oddanego do użytkowania przez zleceniodawcę - osobie prowadzącej działalność gospodarczą - może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu tej osoby ?

W dniu 09.03.2006 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poddębicach wniosek podatnika o interpretację przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przedmiocie czy zakup dodatkowego wyposażenia pojazdu oddanego do użytkowania przez zleceniodawcę - osobie prowadzącej działalność gospodarczą - może zostać zaliczony do k ...

1. Czy wszystkie udokumentowane wydatki wymienione szczegółowo w warunkach umowy wynajmu można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?2. W jaki sposób rozliczyć stratę z tytułu najmu , jeżeli strata wystąpiłaby na koniec 2006r ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z zm. ) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 09.06.2006r. /uzupełniony 09.06.2006r./ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doch ...

Cz wydatki poniesione na montaż dodatkowego wyposażenia do samochodu specjalistycznego produkowanego przez spółkę na terenie SSE są zwolnione od podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 29 marca 2006 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w prze ...

W wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego, który został wygrany w loterii, czy opodatkowaniu podlegać będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a kwotą 60.000,00 zł pomniejszoną o zapłacony podatek od wygranej, wartość faktur opłaconych dodatkowo za zamontowane w lokalu mieszkalnym elementy wyposażenia ponadstandardowego i prace dodatkowe, wydatek na zakup udziału w drogach osiedlowych, poniesione koszty notarialne, sądowe i czy urzedem właściwym, w którym należy zapłacić podatek będzie urząd skarbowy właściwy wg zameldowania jednego z małżonków?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż żona Podatnika w grudniu 2006 roku wygrała kawalerkę w loterii. Lokal położony jest w miejscowości S i jego budowa winna zostać zakończona w lipcu 2007 r. Wartość lokalu organizator loterii i firma budująca mieszkanie określiła na 60.000,00 zł (razem z VAT) i od tej wartości 22 grudnia 2006 roku żona Podatnika zapłaciła 10% podatku od wygra ...

stawka podatku stosowana przy sprzedaży wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, o których mowa w poz. 106 załacznika nr 3 do ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Skoro przedmiotowe towary stanowią wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (poz. 70-109 „Towary związane z ochroną zdrowia”), podlegają one na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 106 zał. nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 7 %.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

stawka podatku od towarów i usług dla dostawy wyrobów medycznych łącznie z wyposażeniem dodatkowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy spółka ma prawo zastosować 7% stawkę podatku VAT do sprzedawanych aparatów łącznie z wyposażeniem dodatkowym, na które składają się komputery i drukarki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy w przypadku, gdy przedmiotem dostawy wyrobu medycznego wraz z koniecznym oprzyrządowaniem i połączeniem go światłowodem do sieci informatycznej, biorąc pod uwagę, że wartość urządzenia wynosi 3.100.000,00 zł, a koszt światłowodu około 1.000,00 zł należy zastosować jednolitą stawkę VAT w wysokości 7%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 73 ms