Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ropa naftowa

„Czy spółka słusznie kwalifikuje do pozostałych usług służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom stosowanych do dostaw armatorom morskim, usługę magazynowania ropy w magazynie czasowego składowania położonego w Gdańsku w przypadku, gdy ropa nie posiada statusu towaru eksportowanego?”

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r N r 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07 marca 2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art.83 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54, ...


Pytanie: Czy kwota należnej akcyzy w stosunku do ropy naftowej wynosi 0,00złotych z uwagi na zwolnienie z podatku akcyzowego?

Postanowienie Na podstawie art. 216 §1, §2, art. 14a §1, §3, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2005r. (wpływ do Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 29.12.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 18.01.2006r.postanawiam postanawiamuznać za nieprawidłowe przedstawione stanowisko wnioskodawcy w zak ...

1.Jaka jest wysokość obowiązującej stawki podatku akcyzowego dla lekkiej ropy naftowej surowej (symbol PKWiU 11.10.10-30.00; kod CN 2709 00 90?2.Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne przy sprzedaży lekkiej ropy naftowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy sprzedaży do Republiki Czeskiej?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami – ostatnia zmiana: Dz.U.06.225.1635) zmienia z urzędu postanowienie Nr 341000-RPA-911-1/07 wydane w dniu 09 stycznia 2007r. przez Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w sprawie pisemne ...

Podatnik świadczący usługi budowlano-montażowe oraz usługi prefabrykacji związane z nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie Litwy będzie podlegał opodatkowaniu w kraju, gdzie te nieruchomości są położone

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Wnioskodawca ponosi nakłady na budowę/ulepszenie elementów infrastruktury zewnętrznej, niestanowiącej własności Wnioskodawcy, w celu zwiększenia przychodów własnych, nakłady na tę infrastrukturę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Koszty poniesione na sfinansowanie budowy drogi gminnej winny być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów i potrącane w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...


CIT - w zakresie określenia, czy przeniesienie na podstawie umowy o współpracy własności gazu ziemnego i ropy naftowej przez Spółkę na partnera proporcjonalnie do jego udziału we wspólnym przedsięwzięciu skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy przeniesienie na podstawie UWO własności gazu ziemnego i ropy naftowej przez Spółkę (operatora), który posiada prawo użytkowania górniczego, na partnera nie posiadającego prawa użytkowania górniczego, w proporcji do posiadanego przez niego udziału we wspólnej działalności górniczej, stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...


Generowanie strony w 54 ms