Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi kurierskie

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi kurierskie świadczone na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Pocztą Polską?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 18.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż p ...

Pytanie podatnik dotyczy możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, jeśli dysponuje on listem przewozowym potwierdzającym nadanie przesyłki i wydrukiem ze strony internetowej potwierdzającym doręczenie przesyłki.

Stan faktyczny: Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do odbiorców będących podatnikami podatku od wartości dodanej w krajach Wspólnoty. Towary dostarczane są przez przewoźników ekspresowych (firmy kurierskie), którzy posiadają umowy z takimi samymi firmami w innych krajach i za granicą doręczają towary odbiorcom. Jako dostawca towarów Podatnik ma dostęp do informacji zamieszczone ...


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje sprzedaży detalicznej przez Internet. Strona realizując zamówienia internetowe współpracuje z zewnętrzną firmą kurierską, która dostarcza towar do klienta, pobierając od niego należną kwotę za towar wraz z kosztami przesyłki. Należność, łącznie z kosztami przesyłki, firma kurierska wpłaca na konto Strony w rozliczeniu tygodniowym, natomiast w rozliczeniu miesięcznym wystawia na rzecz Strony fakturę za świadczone usługi. Również na koniec miesiąca Strona wystawia fakturę wewnętrzną na wszystkie wykonane w tym okresie przez firmę kurierską usługi, w której wykazuje należny z tego tytułu podatek. Natomiast w momencie wysyłki towaru do klienta Strona rozpoznaje obowiązek podatkowy i ewidencjonuje obrót tylko w kwocie odpowiadającej wartości towaru. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości przyjętego sposobu postępowania. W opinii Strony, z uwagi na fakt, iż usługa kurierska jest refakturowaniem kosztów, nie należy uwzględniać ich w podstawie opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2005 r. doręczonego do tut. Urzędu w dniu 09.09.2005 r., uzupełnionego następnie pismem - wpływ do MUS 21.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co ...

Czy miejscem opodatkowania usług nabywanych od francuskiej spółki jest terytorium Francji i w związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług z tytułu ich zakupu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Usługi kurierskie, oznaczone wg PKWiU pod symbolem 64.12 nie zostały objęte szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego przy ich świadczeniu. Oznacza to, że świadczący je podmiot jest obowiązany rozliczyć osiągnięty obrót z tego tytułu na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Czy równowartość nie zwróconej przez nieuczciwych kurierów kwoty pobrania, przekazanej zleceniodawcy może stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

w oparciu o przedstawiony stan faktyczny na tle powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż Spółce nie przysługuje prawo, na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, rozpoznać obrót w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury, w sytuacji gdy Spółka w tym okresie nie otrzymała zapłaty, ani też nie upłynął 30 dzień od wykonania usługi. Zauważyć bowiem należy, iż powyższy przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT – mający pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną określoną w art. 19 ust. 1 - wskazuje ewidentnie na fakt, iż z tytułu wykonania ww. usług (dla których przewidziano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego) dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma fakt wykonania usługi, a także termin zapłaty, ale tylko wówczas, gdy kontrahent dokona płatności za wykonaną na jego rzecz usługę przed upływem 30 dni od dnia jej wykonania, gdyż 30. dnia obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, czy zapłaty tej dokonano czy też nie. Tym samym nieprawidłowe jest stwierdzenie, iż Spółce przysługuje prawo uznawania za moment powstania obowiązku podatkowego chwili wystawienia faktury według ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego, wynikającej z art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, z pominięciem wymogów nakładanych przez art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 62 ms