Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budżet miasta

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacje z budżetu miasta udzielane osobom fizycznym z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy obiektach zabytkowych oraz czy gmina jako płatnik winna pobrać zaliczki na podatek oraz sporządzić informacje o wysokości uzyskanych przychodów według wzoru PIT-8B lub PIT-8C.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Prezydentowi Miasta, oceniając stanowisko Wniosk ...

Czy podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych prezenty, upominki o wartości powyżej 100 zł przekazywane przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta dla członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, wysokiej rangi urzędników państwowych lub samorządowych, artystów, twórców, policjantów, osób zasłużonych dla Miasta oraz innych gości (osobami obdarowywanymi mogą być zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej jak również obcokrajowcy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy od wydanego świadczenia rzeczowego należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Minist ...


Generowanie strony w 340 ms