Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: weryfikacja danych

Jalie jest miesjce świadczenia usług zbierania, przetwarzania i przekazywania zweryikowanych danych i informacji na rzecz zagranicznego zleceniodawcy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan p ...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? dalej podatnik, prowadząc działalność gospodarczą, świadczy na rzecz zleceniodawców mających siedzibę poza terytorium kraju, usługi polegające na monitorowaniu badań klinicznych prowadzonych przez zleceniodawców, poprzez dostarczanie niezbędnych informacji, w szczególności: zbieranie danych dotyczących ośrodków badawczych, przetwarzanie i weryfikacja danych oraz przekazywanie ich zleceniodawcy, monitorowanie ośrodków badawczych , zbieranie danych dotyczących postępów w badaniu, kontrola jakości zbieranych danych. Podatnik stoi na stanowisku, iż miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej ustawy o VAT, jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. Równocześnie podatnik uważa, iż w związku z powyższym przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczoną usługą, jak również do zwrotu podatku w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 27 ust.3 w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz m.in. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę ? miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę , stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w ...

czy jako nabywca towarów i usług jestem obowiązany do weryfikacji stawki podatku VAt na fakturze otrzymanej od nabywyc?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:#61623; postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 06.12.2005r ...

w zakresie obowiązku weryfikacji przez sprzedawcę na fakturze danych nabywcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Obowiązek weryfikacji danych podawanych do faktury VAT dokumentujących sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 22 ms