Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekaz

dotyczy prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji wypłaconej za zorganizowanie i realizację umowy przekazu (kosztów windykacji należności)

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki akcyjnej "K." w K. z dnia 17.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej int ...

Czy wskutek transakcji, w której Spółka nie dokonuje przelewu środków na konto Pożyczkodawcy, a jedynie zleca wykonanie przekazu podmiotowi trzeciemu - Kredytodawcy, następuje realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty w dniu zaciągnięcia pożyczki oraz dokonania przelewu środków na rachunek Wierzyciela?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki Abc z dnia 24.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w pr ...

Czy kwoty przekazów zagranicznych z emeryturą lub rentą stanowią źródło przychodów podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot wypłat emerytur i rent z zagranicy według przyjętych w/w procedur?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" (spółka świadcząca usługi pocztowe) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - ...

Czy wskutek transakcji, w której Spółka nie przelewa środków z tytułu zwrotu pożyczki na konto Wierzyciela, lecz zleca wykonanie takiego przekazu Kredytodawcy, realizują się podatkowo różnice kursowe powstałe w związku z odmiennym kursem waluty w dniu zaciągnięcia pożyczki od Wierzyciela (na zakup środka trwałego) i dniu przelewu środków na jego rachunek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Pytanie podatnika Jaki wpływ na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych ma opisane zdarzenie? Czy powstała różnica kursowa wpływa na zmniejszenie przychodów?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z poźn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Przedsiębiorstwa przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii przekazywania płatności w walucie ...

Czy umorzenie zobowiązania Spółki wobec Banku S o zwrot pożyczki, będące wynikiem dokonania spłaty tej pożyczki przez podmioty trzecie (CEIF oraz B Bank - dłużników Spółki z innego stosunku prawnego), nie powoduje dla Spółki realizacji różnic kursowych? W celu spłaty pożyczki Spółka zaciągnęła od CEIF i B Banku dwie nowe pożyczki, polecając im dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz Banku S (przekaz).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy rozliczenie transakcji z tytułu wykupu oraz emisji obligacji za pomocą instytucji przekazu będą rodziły po stronie Spółki obowiązek rozliczenia podatkowych różnic kursowych?

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 maja 2006 roku (sporządzonym w dniu 28 kwietnia 2006 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie rozliczenia podatkowych ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy spłata pozostałej części kredytu przez Spółki ?P? i ?PI? i wstąpienie przez te podmioty w prawa banku (poprzedniego wierzyciela) na zasadzie art. 518 Kodeksu cywilnego spowodowała w Spółce ?K? realizację różnic kursowych wpływających na podstawę opodatkowanie podatkiem dochodowym (różnic kursowych pomiędzy kursem z dnia zaciągnięcia kredytu a kursem z dnia jego spłaty przez Spółki ?P? i ?PI?).

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy spłata części kredytu ?K? przez ?PI? w oparciu o instytucję przekazu spowodowała w ?K? realizację różnic kursowych wpływających na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (różnic kursowych pomiędzy kursem z dnia zaciągnięcia kredytu a kursem z dnia jego częściowej spłaty przez ?PI? na podstawie instytucji przekazu).

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Podatnik pyta czy w miejsce listu przewozowego CMR może stosować m. in. wydruk i przekaz elektroniczny?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13 ust. 1, art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania p ...

Generowanie strony w 46 ms