Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2004 r., sygn. akt K 24/03, orzekającego o niezgodności § 48 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik ma obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT-7, w sytuacji odliczenia podatku od towarów i usług z faktur wystawionych w 1999 r., a dostawca nie posiada kopii tychże faktur?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 października 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22 października 2004 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (D ...Czy wypłacenie odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02 kwietnia 2007r., który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 26 kwietnia 2007r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie op ...

Czy słusznie nastąpiło potrącenie podatku od zapłaconej na rzecz pracownika kwoty wynikającej z ugody sądowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy odszkodowanie uzyskane w 2002r. od pracodawcy za pracę w niedziele, święta, dni dodatkowo wolne od pracy oraz w porze nocnej,w drodze ugody sądowej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie otrzymane w wyniku ugody sądowej z tytułu wypadku przy pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie otrzymane w wyniku ugody sądowej z tytułu utraty prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu, w związku z prawomocnym wyrokiem Wojew ...

Czy otrzymane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie z tytułu utraty prawa do pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego jest zwolnione z podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu, w związku z prawomocnym wyrokiem Wojew ...

Generowanie strony w 12 ms