Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: korekta podatku naliczonego

Dotyczy dokonania korekty podatku naliczonego od zakupu środka trwałego w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności zwolnionej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art. 86 ust. 1, art. 90 ust 1, art. 91 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2005r, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spos ...

Czy podatnik jest zobowiązany do stosowania art. 90 ust. 2-7 ustawy o podatku VAT w sytuacji gdy na podstawie prowadzonych ewidencji jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 11.02.2005 roku (wpływ do Urzędu 01.03.2005 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania art. 86 ust. 1, art. 90 i a ...

Czy Spółka korygując w dniu 21 października 2005r. deklarację dla podatku od towarówi usług ( VAT -7K) za II kwartał 2005r, ma prawo wskazać, iż pomniejsza podatek należny od podatek naliczony związany z importem samochodu osobowego marki Chrysler (nabycie zaewidencjonowane w ewidencjach podatkowych w miesiącu kwietniu 2005r., zapłacono podatek naliczony z tytułu importu 1.700,60 zł, samochód został przyjęty do użytkowania przez spółkę w dniu 13.10.2005r.), korygując deklarację odliczono ostatecznie od podatku należnego podatek naliczony w kwocie 850,00 zł?

Spółka jest importerem używanych samochodów osobowych na teren Unii Europejskiej. W zakres działalności Spółki wchodzi też sprzedaż pojazdów mechanicznych. Przedmiotowe samochody osobowe zostały przyjęte na stan magazynu Spółki, a podatek naliczony zapłacony przy wwozie tych samochodów na teren Unii Europejskiej został odliczony od podatku należnego w poszczególnych kwartałach rozliczeniowych, zac ...


czy w sytuacji, gdy podatnik ma prawo potrącić VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług, ale faktycznie nie dokonał potrącenia ani w miesiącu otrzymania faktury, ani w miesiącu następnym i nie skorzystał z prawa do korekty deklaracji VAT-7 - powyższy naliczony podatek od towarów i usług może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj: czy w sytuacji, gdy podatnik ma prawo potrącić VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług, ale faktycznie nie dokonał potrącenia ani w mie ...

1) Jakie skutki w podatku od towarów i usług spowoduje wniesienie aportu i jak powinno być udokumentowane dla potrzeb VAT ? 2) Czy wniesienie aportu spowoduje konieczność korekty podatku naliczonego u wnoszącego aport ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2005 r. (data wpływu: 10.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług: stwierdza, iż ...

W dniu 11 września 2004r. podatnik nabył od osoby prowadzącej działalność gospodarczą samochód ciężarowy o ładowności 1.430 kg ( z dwoma miejscami do siedzenia), marki Volkswagen Lt 3,5. Samochód został zarejestrowany 16 września 2004r. Należność za samochód została zapłacona. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT; rozlicza się kwartalnie. Przedmiotowy samochód jest wykorzystywany przez niego w prowadzonym gospodarstwie sadowniczym. Z uwagi na fakt nieposiadania na powyższy samochód świadectwa homologacji stwierdzającego, iż samochód jest ciężarowy, wnioskodawca nie mógł skorzystać z odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości : odliczył podatek VAT w wysokości 50% za III kwartał 2004r. Wnioskodawca jest obecnie w posiadaniu dokumentu wydanego przez importera VW i Audi w Polsce potwierdzającego, iż samochód spełnia wymogi samochodu ciężarowego. W tym stanie faktycznym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy posiadając obecnie dokument stwierdzający iż samochód jest ciężarowy i spełnia wymogi obowiązującej w czasie nabycia ustawy o podatku VAT( świadectwo homologacji oraz ładowność większa od określonej w art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT) ma prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za III kwartał 2004r. i kolejne o kwotę stanowiącą pozostałe 50% zapłaconego podatku VAT?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu po rozpatrzeniu wniosku prowadzącego działalność gospodarczą pn. Gospodarstwo ...., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, p o s t a n a w i a: zawart ...

W 2004 r. Spółka zakupiła samochód używany marki Mercedes Vito, który spełniał wymogi samochodu ciężarowego. W dniu 29 sierpnia 2005 r. zamontowano w tym samochodzie klimatyzację. Od wyżej wymienionych zakupów odliczono po 100% VAT. W świetle przepisów znowelizowanej ustawy VAT samochód ten jest traktowany jako osobowy.Zapytanie podatnika: czy w świetle obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy VAT winien dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu samochodu do wysokości 50% (nie więcej niż 5000 zł.), a od zakupu klimatyzacji do wysokości 60% ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 listopada 2005 r., znak: NF/3635/05 oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 24.11.2005 r., znak: NF/3806/05, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną jak też zwolnioną w kwocie ustalonej zgodnie ze wskaźnikiem struktury obliczonym na podstawie art. 90 ust. 1-6 ustawy o VAT i począwszy od 01.06.2005 r. po skreśleniu art. 90 ust. 7, do obrotu uzyskanego z czynności w stosunku do których nie przysługuje prawo do odliczenia nie wlicza się kwot otrzymanych dotacji innych niż określone w art. 29 ust. 1 i dotacje otrzymywane od 01.06.2005 r. nie będą miały wpływu na powyższą proporcję?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek S D K z dnia 09.11.2005 r. i złożony do tut. organu podatkowego w dniu 09.11.2005 r. o interpretację zakresu stosowania przepisów ...

Pytanie Spółki dotyczy momentu zaliczenia do przychodów zwróconej nadpłaty podatku VAT naliczonego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedst ...

Generowanie strony w 55 ms