Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: likwidator

Czy od wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia za pełnienie funkcji likwidatora należy odprowadzić VAT do urzędu skarbowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 21.06.2005 r.) uzupełnione pismem z dnia 12.07.2005 r. (data wpływ ...

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach tej działalności pełnię funkcję likwidatora, na podstawie umowy o pełnieniu funkcji likwidatora. W związku z powyższym moje pytanie dotyczy możliwości opodatkowania uzyskanych z w/w tytułu dochodów 19 %podatkiem liniowym.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w Pana wniosku w ...

Czy przychody osoby fizycznej wykonującej obowiązki na podstawie umowy o pełnieniu likwidatora w spółce kapitałowej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym? Czy wykonane obowiązki likwidatora mieszczą się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.09.2005 r. (uzupełnionym protokołem wyjaśniającym z dnia 23.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) czynności likwidatora wykonywane na podstawie umów zleceń są wyłączone z opodatkowania podatkiem podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.05.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie czy w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z ...

czy wydatki poniesione na proces likwidacyjny spółki, w której posiada udziały, a która to spółka nie posiada środków finansowych na dokończenie procesu likwidacji, należy zakwalifikować jako koszt działalności gospodarczej Spółki oraz że koszt ten pomniejsza podstawę podatku dochodowego od osób prawnych Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ...

Czy czynności likwidatora należy zaliczyć do czynności opodsatkowanych podatkiem VAT w świetle uregulowań zawartych w art.8 ust.1 pkt.3 oraz art.15 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług?

Wnioskiem z dnia 23.06.2005r. (uzupełnionym dnia 27.06.2005r.) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Na podstawie wyroku sądowego wykonuje Pan funkcję likwidatora w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyroku tym sąd orzekł o rozwiązaniu spółki i ustanowił likwidatora. Z ...

Czy likwidator spółki jawnej zobowiązany jest do deklarowania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu wspólników likwidowanego podniotu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 02.10. 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza prawidłowo ...

dotyczyło potwierdzenia, że likwidator Spółdzielni „B” nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowej tej Spółdzielni.

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Pana Roberta M, z dnia 08.12.2006r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów z dnia 30.11.2006r. Nr 1438/DP/423-18/06/KW, w sprawie uznania za nieprawidłowe ...

Czy w wyniku likwidacji spółki z o.o. i wypłacenia kwoty majątku polikwidacyjnego w kwocie niższej niż wniesione udziały - u wspólników powstanie przychód?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka powstała w dniu 02.08.2005r. z kapitałem zakładowym wniesionym w formie pieniężnej. Wspólnikami Spółki są osoby fizyczne i jedna osoba prawna. Spółka nigdy nie podjęła działalności gospodarczej. Ponosi jednak koszty związane z różnymi opłatami i pokrywa je ze środków własnych wniesionych przez wspólników do kapitału zakładowego. Obecnie Spółka ...

W jaki sposób opodatkować otrzymane na konto pieniądze, czy ze skali podatkowej, czy podatkiem 19%, czy też nie opodatkowywać ich do momentu rozstrzygnięcia sporu z likwidatorem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 115 ms