Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekształcanie podmiotów

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. zastosowania przepisów art. 6a ustawy o podatku VAT w związku z przejęciem spółki jawnej przez spółkę kapitałową, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Przepisy art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlo ...

Czy likwidacja spółki cywilnej i podjęcie działalności w formie spółki prawa handlowego stanowi przekształcenie formy prawnej podmiotu gospodarczego?

Odpowiadając na pismo z dnia 29 sierpnia 2003 r., w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że problematyka min. przekształceń jest uregulowana w przepisach kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Stanowią one, że następca prawny wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki swego ...


- w sprawie rozliczenia się spółki cywilnej (ujęcie przychodów i kosztów uzyskania przychodów) w związku z przekształceniem jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiadając na pismo z dnia 9.02.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 16.02.2004 r.) w sprawie rozliczenia się Spółki cywilnej (ujęcie przychodów i kosztów uzyskania przychodów) w związku z przekształceniem jej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 199 ...

Czy wybierając sposób opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zachowam przysługujące mi uprawnienie również wobec dochodów osiągniętych w nowopowstałej spółce komandytowo - akcyjnej, do której wniosę w aporcie zorganizowaną część dotychczasowego swojego przedsiębiorstwa ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Spółka komandytowo – akcyjna to nowa forma prawna spółek osobowych. Istotą spółki komandytowo – akcyjnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą przy założeniu, iż: ...

Czy zmieniając osobowość prawną ze spółki cywilnej na spółkę kapitałową podatnik powinien: 1. ufiskalnić kasę jako spółka cywilna, czy jako spółka kapitałowa ? 2. jako nowa, przekształcona ze spółki cywilnej spółka kapitałowa, będzie miała obowiązek zainstalowania kasy dopiero po przekroczeniu obrotów w wysokości 20.000 zł. ?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.11.2003r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 24.11.2003r.), oraz pismo uzupełniające z dnia 01.12.2003r., organ podatkowy na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr ...

Zgodnie z art. 551 ksh spółka jawna przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (art. 552 ksh ). W rzeczywistości dzień wpisu nie jest dniem wydania pierwszego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego dokonanie przekształcenia. Przekształcenie następuje w toku bieżącej działalności handlowej spółki jawnej. Spółka jawna wystawia do czasu otrzymania odpisu z KRS faktury VAT na sprzedany towar. Z chwilą otrzymania odpisu z KRS z wpisem przekształconej spółki zostają dokonane zgłoszenia o przekształceniu w Urzędzie Skarbowym, ZUS, regon, bank etc. Na towary sprzedawane po tej dacie wystawiane są faktury na rzecz spółki przeksztalconej. Okres pomiędzy postanowieniem o wpisie a wydaniem pierwszego wypisu jest to okres kilku dni i nie ma możliwości zawieszenia działalności w tym czasie. Jak należy postąpić przy wystawianiu faktur VAT w związku z przekształceniem spółki w okresie pomiędzy datą postanowienia o wpisie przekształconej spółki a datą wydania pierwszego wypisu z KRS umożliwiającego zgłoszenie przekształconej spółki? Czy należy wystawiać przez spółkę z o.o. faktury korygujące do faktur spółki jawnej? Czy do faktur zakupu należy wystawić noty korygujące?

Zgodnie z dyspozycją zawartą w przepisie § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn.22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) wynika, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. ...


Dotyczy określenia organu zobowiązanego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przekształcanej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawą przedstawioną w piśmie z dnia 6 listopada 2003 r. (data wpływu 20.11.2003 r.) przez Spółkę Akcyjną “...” z siedzibą w ... przy ul. ... uprzejmie wyjaśniam. Z treści ww. zapytania wynika, że na skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś ...


Generowanie strony w 30 ms