Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie lekarskie

Czy otrzymaną kwotę zaległego zasiłku chorobowego należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2004r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wypłaconego w 2004 roku na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego zaległego zasiłku cho ...

Czy usługi lekarskie wykonywane w gabinecie będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT gdy podstawą prowadzenia przedmiotowej działalności jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2005 r. (uzupełnionego w dniu 31.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż ...

W jaki sposób należało w 2005 roku zgłaszać przerwę w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: w przypadku podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej od podatnika zgłaszającego przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu choroby, wymaga się dwukrotnego składania druku NIP-1, jednego z datą zawieszenia działalności ( przy czym dzień zawieszenia - poz. 56 pkt 2 nie może być wcześniejszy niż data złożenia druku) i drugiego ...

Czy wspólnik spółki cywilnej korzystający ze zwolnienia lekarskiego i nie otrzymujący (fizycznie) zysków osiągniętych przez spółkę w tym okresie powinien odprowadzić w równej części zaliczkę na poczet podatku?

Pismem z dnia 16.02.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 20.02.2006r.) uzupełnionym w dniu 02.03.2006r. Pani ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w której jest kilku wspólników. W roku 2005 od 29 VIII ...

Czy w okresie długiego zwolnienia lekarskiego faktury za telefony stacjonarny, komórkowy, Internet związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powinienem umieszczać w rozliczeniu VAT-7 ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust 1 , ust. 2 pkt 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 22 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Czy należy składać deklaracje VAT-7 w sytuacji gdy nie występują zakupy ani sprzedaż, istnieją natomiast koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany: stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 2 ...

Czy ZUS postąpił prawidłowo, gdy potrącił 19% podatku dochodowego i wpłacił kwoty zasiłku chorobowego pomniejszone o ten podatek?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana J, złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 04.12.2006 r. (nadane listem poleconym dnia 28.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ...

Czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana J złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 04.12.2006 r. (nadane listem poleconym dnia 28.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ...

Czy Spółka będąc płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy w wysokości określonej w art.22 ust.2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to jest w wysokości 102.25 zł. miesięcznie , jeżeli przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w danym miesiącu wynosi 6.86zł. oraz czy koszty te powinny w całości zostać uwzględnione przy wyliczaniu dochodu , o którym mowa w art.32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14 a - 14 d ustawy z 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r nr. 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem nr. EZ2-662/11/2006 z dnia 08.11.2006r. (wpływ 13.11.2006r.) postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku nr. EZ2 - 662/11/2006 z dnia 08 ...

Czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego pezez ZUS uprawnia do zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej i skorzystania z odpisów podatku w formie karty podatkowej o których mowa w art. 34 ustawy ?

W dniu 12.03.2007r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zgłoszenia przerwy w działalności podczas otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego. We wniosku napisał Pan, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu osobowego i korzysta z opodatkowania karta podatkową. W okresie od 08.03.2006 r. – 05.09 ...

Generowanie strony w 23 ms