Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa przewłaszczenia

dotyczy umowy przewłaszczenia, i straty Banku wynikłej ze sprzedaży aktywu przejetegio na podstawie umowy przewłaszczenia, tj. czy strata taka jest kosztem .

D E C Y Z J A Na podstawie art.14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60), art. 15 ust.1 ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( jt. z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 23.05.2005r. wniesionego przez BANK S.A. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazow ...

dotyczy opodatkowania przedmiotów objętych umową przewłaszczenia na zabezpieczenie

Stan faktyczny „ Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten p ...

Czy przewłaszczenie nieruchomości jako zabezpieczenie spłaty pożyczki oraz zwrotne przeniesienie własności nieruchomości na pożyczkobiorców, po zwrocie pożyczki rodzi obowiązek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności obowiązek zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz przedłożonego aktu notarialnego Rep. A Nr 5788/2005 z dnia 14.06.2005 r. - umowy pożyczki i umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wynika, że w dniu 14.06.2005 r. zawarł Pan wraz z żoną umowę pożyczki z osobą trzecią. Zabezpieczeniem spłaty tej pożyczki było przewłaszczenie przez pożyczkodawcę trzech nieruchomości stanowiących własność Pana i ż ...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie.

Z ww. wniosku wynika, że Spółka w dniu 29.06.2004 r. zawarła umowę przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie wykonania umowy sprzedaży z dnia 22.12.2003 r. Przedmiotem przewłaszczenia były trzy nieruchomości, między innymi własność nieruchomości stanowiącej zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym działkę gruntu. Na wniosek kontrahenta Spółki Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał zmian ...

Treść pytania Czy wydanie towarów będących przedmiotem umów przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytów mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a szczególności czy są podstawy do wystawienia faktur VAT w przypadku dokumentowania operacji wydania tych towarów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z póżn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 października 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT przy wydaniu przedmiotu przewłaszczenia.Naczelnik ...

Czy w świetle przepisów art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Spółka będzie zobowiązana do ustalenia i zapłacenia podatku należnego od wartości przewłaszczonego na zabezpieczenie mienia w sytuacji, gdy pożyczkodawca z najmu tego mienia czerpie pożytki, z których jednak zobowiązany jest rozliczyć się ze Spółką?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i us ...


czy wydatek z tytułu przekazania syndykowi masy upadłości kwoty pieniężnej niezbędnej na zapłatę przez dłużnika należnego podatku VAT, który w ocenie syndyka jest wydatkiem na utrzymanie mienia, do którego pokrycia wierzyciel jest zobowiązany na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży przejętego zabezpieczenia.

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18-01-2007 r. Banku wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 08-01-2007 r. Nr 1472/SOI/423-31/06/BLG orzeka • ...

Obowiązek wystawienia faktury przy wydaniu przewłaszczonego towaru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...


Generowanie strony w 60 ms