Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie egzemplarzy autorskich

czy w świetle nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku w wysokości 20% od należności licencyjnych i odsetek, i czy następnie różnica między podatkiem u źródła według stawki z updop (20%) a podatkiem u źródła wg nowej umowy (5%) będzie zwracane przez organy podatkowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 30.03.2005 r. (datą wpływu do tut. urzędu w dn. 31.03.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Maz ...


Czy przychody uzyskiwane na podstawie opisanej wyżej umowy objęte są wyłączeniem,o którym mowa w art . 15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów ,a zatem nie zaliczają się do samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej wymienionej w art.15 ust.2 ,a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 03.2007 r. (uzupełnionego pismem z dnia 04.2007 r. oraz pismem z dnia maja 2007 r.)w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych w ramach umowy o dzieło wraz z którymi przekazywane są prawa autorskie informuj ...

Generowanie strony w 11 ms