Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samorządowe kolegium odwoławcze

Czy wynagrodzenie - zwrot kosztów podróży wypłacany pozaetatowym członkom kolegium odwoławczego na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych zwolniony jest z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek ?

W dniu 05.09.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pozaetatowych członków kolegium odwoławczego, wypłacanych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych w części dot. zwrotu kosztów podróży oraz obowiązku ...

Czy wynagrodzenie pozaetatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego, wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ...

Czy wynagrodzenia wypłacane pozaetatowym członkom samorządowego kolegium odwoławczego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2005 r. (data wpływu - 16.09.2005 r.) Samorządowego Kolegium Odwoławczego Kielce w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Czy istnieje obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pozaetatowym członkom kolegium za udział w posiedzeniach oraz zwrotu kosztów podróży?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fi ...

Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ustr. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z tym płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń?

Stan faktyczny:Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako płatnik stosownie do postanowień art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593 ze zm.) wypłaca pozaetatowym członkom kolegium wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i zwrot kosztów podróży. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwo ...


Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządu Kolegium Odwoławczego są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2005r. /data wpływu do urzędu 04.10.2005r./, uzupełnionego pismem z dnia 12.10.2005r. /data wpływu 13.10.2005r./ w sprawie interpretacji prze ...

Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczek?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczące ...

Czy wynagrodzenia wypłacane pozaetatowym członkom samorządowego kolegium odwoławczego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Decyzja Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.10.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 14.10.2005r., nr D-1/415/51/2005 w zakresie interpretacji prawa podatkowego: zmieniam w/w postanowienie w sposób przedstawio ...

Czy Samorządowe Kolegium jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń swoich pozaetatowych członków?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie udzielenia p ...

Generowanie strony w 156 ms