Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niedopuszczalność skargi

Skoro skarga kasacyjna została wniesiona od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego orzeczenia stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługuje od nich środek zaskarżenia, należało ją odrzucić jako niedopuszczalną.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13.05.2005 r., Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie o sygnaturze akt II FZ 24/05, oddalił zażalenie Janiny i Wacława T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12.10.2004 r., wydane w sprawie o sygnaturze akt SA/Rz 1779/03, w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób ...

Generowanie strony w 4 ms