Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odrzucenie skargi

Skoro skarga kasacyjna została wniesiona od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego orzeczenia stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługuje od nich środek zaskarżenia, należało ją odrzucić jako niedopuszczalną.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13.05.2005 r., Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie o sygnaturze akt II FZ 24/05, oddalił zażalenie Janiny i Wacława T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12.10.2004 r., wydane w sprawie o sygnaturze akt SA/Rz 1779/03, w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób ...


Nie podanie w skardze kasacyjnej podstaw kasacyjnych z art. 174 p.p.s.a. stanowi brak o charakterze nieusuwalnym i w związku z tym podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie art. 180 w związku z art. 193 p.p.s.a.

Na mocy zarządzenia z 18 maja 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wezwał Małgorzatę C. do uiszczenia wpisu stosunkowego od skargi w kwocie 290 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie, z uwagi na nieobecność adresatki w miejscu zamieszkania została awizowana w dniu 23 maja 2005 r. Skarżąca odebrała ją osobiście 7 czerwca 2006 r. i jak w ...

Generowanie strony w 6 ms