Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oddelegowanie pracownika

Wątpliwości Spółki dotyczą uznania świadczonych przez Stronę usług wypożyczania pracowników za usługi oddelegowania personelu, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówe i usłyug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz określenia miejsca świadczenia tych usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60/, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2005 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 9 maja 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy wynagrodzenia własnych pracowników Agencji realizujących bezpośrednio cel Projektu, finansowanego ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pismem z dnia 08.08.2005 r. ( data wpływu: 10.08.2005 r.) uzupełnionym w dniu 19.10.2005 r. Agencja Rozwoju Regionalnego X w XXX zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny obejmujący zagadnienia związane z realizacją trzech różnych Projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Zgodnie z art. ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych w Polsce od dochodów pracowników skierowanych do pracy we Francji po przekroczeniu 183 dni pobytu za granicą.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23 sierpnia 2005 r., uzupełnionego pismemz dnia 6 września 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy w wyniku finansowania pracownikom opłat za naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka finansuje koszty szkolenia kształcących się i planujących się kształcić pracowników. W związku z tym zawarła umowy cywilnoprawne z pracownikami, zarówno z tymi których skierowano jak i z tymi których nie skierowano na kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym na kształcenie w studium policealnym lub pomaturalnym. Umowy t ...

Pracownik został zastrudniony na czas określony na podstawie umowy o pracę na stanowisku murarza/brukarza ze stałym wynmagrodzeniem miesięcznym. W umowie zostało określone, że miejscem wykonywania pracy jest siedziba pracodawcy. Następnie pracownik został oddelegowany do pracy na budowie w Belgii na czas określony. Czy wypłacone przez pracodawcę diety z tytułu oddelegowania pracownika do wykonania usługi za granicą Polski będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż:zajęte przez Pana stanowisko we wniosku z dnia 20.06.2006r, uzupełnione w dniu 07.07.2006r, dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego diet z tytułu oddelegowania pracow ...


Czy zwolnienione z podatku dochodowego od osób fizycznych są diety, wypłacane pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy na terytorium Holandii?

W dniu 08.06.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 10.07.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 10.07.2006r.) oraz pismem z dnia 17.07.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 19.07.2006r.). Spółka wskazała, iż prowadzi działalno ...

Czy Spółka X jest zobowiązana jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów pracownika osiągniętych w Niemczech na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 ...

1. Jaką zasadę powinno się zastosować przy obliczaniu przekroczenia 183 dni pobytu w Belgii ? 2. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc, który nastąpi po przekroczeniu 183 dnia pobytu, a część czasu w tym miesiącu pracownik będzie przebywał w Polsce ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 11.08.2006 r. znak: RO/415-18/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Pisme ...

Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 24 maja 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opod ...

Generowanie strony w 3 ms