Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przywięzienny zakład pracy

Pytanie podatnika dotyczy: 1. zasad odliczania strat z lat ubiegłych (poczynając od straty za 2001 r.) oraz prawa do rezygnacji z jej odliczania w zeznaniu CIT-8, 2. rezygnacji po upływie roku podatkowego z prawa odliczenia straty z lat ubiegłych i mozliwości skorzystania ze zwolnienie od podatku dochodowego przez przywięzienny zakład pracy - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Nawiązując do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni Nr PD/423-5/04 z dnia 30 listopada 2004 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 wymienionej ustawy stwie ...

Areszt Śledczy prosi o wyjaśnienie określenia właściwości płatnika odpowiedzialnego za:- naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez osoby osadzone od zatrudniających ich pracodawców świadczeń w postaci bonów towarowych,- sporządzenie informacji podatkowej związku z udzieleniem w/w świadczeń.

Pismem Nr ... z dnia 06 grudnia 2005 r. (wpływ: 12.12.2005 r.) Areszt Śledczy w X, zwrócił się prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych areszt śledczy jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu należności za pracę przypa ...

Czy od budynków lub ich części, zawierających cele mieszkalne dla osób w nich osadzonych, stosować stawki przewidziane dla budynków mieszkalnych, czy też pozostałych?

Prezydent Miasta Olsztyn działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. Z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.),stwierdza, że budynki Aresztu Śledczego, wykorzystywane na potrzeby zakwaterowania osadzonych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku określoną w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. ...

Czy gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące jako przywięzienny zakład pracy w rozumieniu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności zobowiązane jest uiszczać podatek dochodowy od odsetek wygenerowanych przez przychody zgromadzone na rachunkach i lokatach bankowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieni ...

Generowanie strony w 3 ms