Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatnik podatku od towarów i usług

Czy w przypadku pobierania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Skarbu Państwa i znajdującego się na terenie Powiatu, podatnikiem podatku od towarów i usług jest Powiat, czy Starosta Powiatu reprezentujący Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o ...

Czy odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nr WS-III-7228/25/05 z dnia 30 maja 2005 r. (data wpływu 02 czerwca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT odpłatneg ...

Czy ustanowienie w drodze decyzji administracyjnej trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej i ustalenie opłat z tego tytułu można uznać za czynność zwolnioną z podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nr WS-III-7228/25/05 z dnia 30 maja 2005 r. (data wpływu 02 czerwca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i ...

Czy usługi w zakresie reżyserii nagrań i opracowań muzycznych (które to czynności są działaniem twórczym stanowiącym przedmiot prawa autorskiego, wynagradzanym w postaci honorariów autorskich i tantiem) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia .07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu .07.2005 r.), uzupełnionego pismami z dnia .07.2005 r. i .09.2005 r., dotyczące zapytania odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie reżyserii nagrań i opracowań muzyczn ...

Czy czynnośc polegajaca na przeniesieniu własnosci gruntu przeznaczonego na cele publiczne w trybie przewidzianym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez F na postanowienie Naczelnika ...

Dotyczy uznania nieruchomości jako podatnika podatku od towarów i usług, a Spółki za przedstawiciela podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 10.08.2005r. Nr L.dz. UM/764/2005 uzupełnionym pismem z dnia 20.09.2005 r. wynika,że Spółka z o.o. została ustanowiona kuratorem spadku po zmarłym . W skład spadku wchodzi nieruchomość , którą zarządza. Nieruchomość ta jest rozliczana odrębnie i przychodyz tej działalności nie są łączone z przychodami i kosztami Spółki Spółka z ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek na cele budownictwa mieszkaniowego.

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 czerwca 2005r., Nr PP/443-46-1/RS/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego ...

Podatnicy

Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia zdnia 18.07.2005 r. wniesionego przez Stronę na postanowienie zdnia 29.06.2005 r. Nr 1433/NG/GV/443-148/2005/MP wydane przez Naczelnika UrzęduSkarbowego Warszawa - Mokotów w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, DyrektorIzby Skar ...

Czy przychody uzyskiwane przez biegłego sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

DECYZJA Na podstawie art.233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 22.09.2005r. Nr PP/443/72/05 sporne postanowienie utrzymuje w mocy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 03.08.2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzęd ...


Generowanie strony w 4 ms