Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność wspólnika

W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. dopuszczalne było ustalenie spółce cywilnej dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości przekazane do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wyłoniło się na tle następującego stanu faktycznego: Wyrokiem z 8 grudnia 2002 r. sygn. akt I SA/Po 615/01 Naczelny SądAdministracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu oddalił skargę spółki cywilnej X na decyzję Izby Skarbowej w Zielonej Górze z 20 lutego 2001 r. Nr II-l/732/490/2 ...


Wydana w trybie art. 115 § 1 - 5 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) decyzja o odpowiedzialności byłych wspólników rozwiązanej spółki osobowej, za jej zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 tej ustawy, jest należącą do właściwości naczelników urzędów skarbowych decyzją w zakresie określenia podatków w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., która mogła być wydana przez organ kontroli skarbowej.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Cezarego B i Arkadiusza C wspólników rozwiązanej spółki cywilnej C w B na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie określenie wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2001 r. i odpowiedzialności wspólników spółki za to zobowiązanie. Powyższą decyzją Dyrektor Izby Skarbowej u ...


Przesłanką odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o., określonej w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, jest powstanie zobowiązania podatkowego tej spółki w czasie pełnienia przez daną osobę funkcji członka zarządu. Natomiast nie jest konieczne, aby w tym czasie nastąpiło przekształcenie tego zobowiązania w zaległość podatkową; może to nastąpić później, gdy dana osoba nie będzie już członkiem zarządu spółki.

Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 1. Wyrokiem tym (z dnia 30 sierpnia 2006 r., I SA/Bk 191/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżoną przez W. B. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z 21 marca 2006 r. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe Spółki z o.o. PPHU "A." oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej i ...

Wadliwą jest decyzja o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług spółki cywilnej wydana w stosunku do jednego z byłych (dwóch) wspólników, niezawierająca w rozstrzygnięciu (sentencji) określenia wielkości zobowiązania podatkowego nieistniejącej spółki, oraz solidarnego charakteru tej odpowiedzialności z drugim wspólnikiem określonym co do tożsamości (nie jest w tym zakresie wystarczające zawarcie w uzasadnieniu takiej decyzji ogólnego stwierdzenia o solidarnym charakterze określonej odpowiedzialności, bez sprecyzowania w rozstrzygnięciu decyzji solidarnego charakteru danej odpowiedzialności oraz określenia wszystkich podmiotów, na których ciąży solidarnie ta odpowiedzialność); jedynie bowiem tak sformułowana decyzja, określająca pełny krąg solidarnie zobowiązanych wspólników za daną zaległość podatkową spółki, stanowi dla nich ewentualną podstawę do wystąpienia z roszczeniami regresywnymi w sytuacji, gdy organ podatkowy skieruje egzekucję jedynie do niektórych z nich.

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi. 1.1. Wyrokiem z 29 października 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 376/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie ze skargi Przemysława G. uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej Białymstoku z 4 lipca 2008 r., nr PPI/4407-46/OOT/MW/08 oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Pierwsz ...

Czy kwoty przekazane przez wspólników na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tytułem rozliczenia pożyczki Spółki, należy traktować jako przychód w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3, czy jako dopłaty z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), biorąc pod uwagę charakter dokonanych wpłat i sam przebieg likwidacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 29 ms