Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabezpieczenie wykonania

Czy Agencja celna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłacone w związku z koniecznością pokrycia długu celnego za niewypłacalnego klienta?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwier ...

Jaki jest obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku przeniesienia przez osobę trzecią wierzytelności w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego ze stosunku prawnego łączącego odrębne podmioty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2005 r.. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (data wpływu do tut. Urzędu: 20.06.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 169 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst: Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Spółki ... z siedzibą w Gdańsku przy ulicy ... z dnia 07.09.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie umowy o zabe ...

Czy żądana przez zleceniodawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania prac określonych stosowną umową – jest kosztem uzyskania przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu stwierdza, że stanowisko XXX przedstawione we wniosku z dnia xxx o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzys ...

dotyczy zaliczenia opłat z tytułu otrzymanych gwarancji ubezpieczeniowych na okoliczność zabezpieczenia wadiów, właściwego usunięcia wad i usterek i należytego wykonania kontraktu do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp ...

Generowanie strony w 4 ms