Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: certyfikat depozytowy

Czy strata powstała na zbyciu singapurskich certyfikatów depozytowych stanowi koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów z dnia 04.08.2005r. (data wpływu do urzędu - 12.08.2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia uzna ...

Czy odsetki uzyskane od singapurskich certyfikatów depozytowych są zwolnione z opodatkowania w Polsce?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów z dnia 04.08.2005r. (data wpływu do urzędu - 12.08.2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanowia nie ...

Czy wypłata przez depozytariusza posiadaczom certyfikatów (papierów wartościowych) emitowanych przez Bank "X" SA dochodu z tych certyfikatów w postaci odsetek lub dyskonta, dokonywana ze środków przekazywanych depozytariuszom w tym celu przez Bank powoduje powstanie u depozytariuszy i wyłącznie u tych podmiotów statusu płatnika, a zatem powstanie obowiązku obliczenia, pobrania od posiadacza certyfikatu oraz wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty tych odsetek lub dyskonta posiadaczom certyfikatów ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku "X" S.A. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy wypłata przez depozytariusza posiadaczom certyfikatów (papierów wartościowych) emitowanych przez Bank doch ...

Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży papierów wartościowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Należy stwierdzić, iż na Wnioskodawczyni spoczywa obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od osiągniętego dochodu ze sprzedaży przed terminem wykupu certyfikatów depozytowych za pośrednictwem banku, w oparciu o informację PIT-8C uzyskaną z biura maklerskiego, zgodnie z przepisami ustawy podatkowej dotyczącymi opodatkowania przychodów ze zbycia papierów wartościowych, przywołanymi powyżej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 25 ms