Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Czy przychody członków rad programowych powołanych przez KRRiTV są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w Spółce zgodnie ze statutem, mogą być powołane organy opiniodawczo-doradcze. W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołuje radę programową. Członkowie rady programowej działają nieodpłatnie, przy czym przysługuje im zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i diet na ogólnie obowiązujących zasadach. Rada Programowa Oddziału powoływana je ...

Generowanie strony w 19 ms