Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż budynków

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2003 r., złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 17.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy Urząd informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz ...

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu m ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 7b ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku sprzedaży lokali i budynków obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od daty wydania. Ponadto ...

Czy sprzedaż udziału w budynku ( 5 lokali stanowiacych samodzielne lokale użytkowe) , którego konstrukcja jest starsza niż 10 lat podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokosci 22%?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. nr 11 poz. 50 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Zgodnie z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będąc ...


Jaki podatek musielibyśmy zapłacić z żoną przy sprzedaży w 2004 r. nieruchomości, której jesteśmy współwłaścicielami, obejmującej działkę gruntu zakupioną w 1989 r. i wybudowany na niej pawilon handlowy, wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i częściowo oddanej w najem ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione w dniu 26.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i oddanej w najem, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępo ...

Dokumentowanie sprzedaży nieruchomości przy równoczesnym dokonywaniu zwrotu nakładów na ulepszenie budynku

dot. zapytania Spółki z dnia 31.03.2003 r. nr DP.51/02, R.5/03 w sprawie dokumentowania sprzedaży nieruchomości i zwrotu nakładów podmiotowi uprzednio najmującemu budynek stanowiący część składową nieruchomości. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa wyjaśnia: Przedmiotowe zapytanie Spółki dotyczy przedstawionego przez nią stanu faktycznego tj.:O ...

Kiedy powstaje przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów) od wpłacanych zaliczek, rat przez przyszłych nabywców?

Pismem z dnia 19.12.2003 r. zwrócił się pan z żądaniem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: Firma „G.”, której jest pan właścicielem zajmuje się budową i sprzedażą mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynków mieszkalnych. W związku z przedmiotem prowadzonej działalnoś ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.08.2003 r. Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług orano podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnieniu od podatku podlega sprzedaż towarów ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z komórką oraz sprzedaży miejsc postojowych?

dot. zapytania Spółki z dnia 19.05.2003 r. skierowanego do Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa wyjaśnia: Z przedstawionego w zapytaniu opisu wynika, iż Spółka przystąpiła do budowy budynku mieszkalnego ...

Generowanie strony w 78 ms