Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie karne

Zdaniem podatnia z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do uzyskanych przychodów związnych z przestępstewem nie mogą mieć zastosowania przepisy ustawy o pdop. W takiej sytuacji Podatnik ma prawo dokonać korekty rzekomo osiągniętych przychodów z tytułu wpłaconych rat i w tej części skorygować zaliczki na podatek dochodowy.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "P" z dnia 11 sierpnia 2005 r. (bez nu ...

Czy wprowadzona od dnia 17 grudnia 2005 r. przepisem art. 1 pkt 34 w/w ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. zmiana art. 44 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, polegająca na wydłużeniu terminu karania przestępstw skarbowych, skutkuje wydłużeniem okresu przechowywania dokumentów związanych z poborem podatków, ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Sp z o.o. z/s w Bielsku-Białej przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2006 r.(uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Dot. prawidłowości postępowania Sądu przy wypłacie odsetek od depozytów stanowiących własność osób prawnych wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1, ust. 3, ust. 3a, art. 26a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dni ...

1. Materiały wskazujące na nieuwzględnienie w samoobliczeniu podatku określone wartości sprzedaży wyrobów i kosztów uzyskania przychodu pozyskane zostały podczas przeszukania prowadzonego w ramach karnego postępowania przygotowawczego, nie zaś nielegalnego postępowania kontrolnego. Okoliczność, że przy konkretnych czynnościach postępowania karnego obecni byli również pracownicy organów skarbowych nie zmienia go ani nie przekształca w skarbowe postępowanie kontrolne. Jeżeli skarżący mieli zastrzeżenia odnośnie legalności przeszukania z postępowania karnego, na przykład z tytułu obecności przy nim funkcjonariuszy skarbowych, mogli to podnieść w tym postępowaniu, a ewentualny pozytywny dla siebie wynik tej interwencji prawnej przedstawić następnie w postępowaniu podatkowym. 2. W obowiązującym stanie prawnym nie ma wymogu, by czynności dowodowe przeprowadzone w postępowaniu karnym były powtarzane w postępowaniu podatkowym. Strona może natomiast wnosić o ponowienie tych dowodów, a organ podatkowy, na podstawie art. 188 O.p., winien żądanie to uwzględnić, jeżeli posłużenie się w postępowaniu podatkowym wyłącznie dowodami z postępowania karnego może - w sposób istotny w relacji do wyniku sprawy - naruszyć prawa strony określone w art. 190 § 1 i 2 O.p.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 498/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Teresy G. i Bogdana G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 10 lipca 2007 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Z ustaleń faktycznych zaprezentowanych przez Sąd wynika, że skarżący, w ramach prowadzonej przez siebi ...


Generowanie strony w 19 ms