Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja wodno-kanalizacyjna

Czy istnieje możliwość odliczenia w ramach tzw. ulgi remontowej wydatku poniesionego na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków przez każdego ze współwłaścicieli budynku mieszkalnego w pełnej wysokości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odli ...

Pytania Strony: 1. Czy zwrot kosztów zakupu wodomierzy zainstalowanych przez właścicieli lokali we własnym zakresie powoduje obowiązek podatkowy i czy Wspólnota jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8c? 2. Czy zwrot kosztów usunięcia skutków awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej która spowodowała zalanie lokalu jest dochodem właściciela mieszkania i czy Wspólnota powinna wystawić informację PIT-8c? 3. Czy umorzone odsetki od nieterminowych wpłat za lokal mogą podlegać opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł i czy Wspólnota powinna sporządzić informację PIT-8c?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w części dotyc ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi budowlano-montażowe w budynku mieszkalnym oraz w budynku niemieszklanym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Urzędowi Miasta, oceniając jego stanowisko przedstawione we wniosku nr KP.WZP.3 ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi remontowo-budowlane w budynku niemieszkalnym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Urzędowi Miasta, oceniając jego stanowisko przedstawione we wniosku nr KP.WZP.3 ...

dotyczy opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 7% usług montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych , w tym wymiana wodomierzy oraz montaż nowych wodomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Pismem z dnia 8 listopada 2005r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny , z którego wynika , że zgodnie z wpisem w zaświadczeniu o działalności gospodarczej wykonuje montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej . Przedsi ...

Czy Stronie w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dopłatę, nawet w sytuacji gdy środki z Funduszu nie zostaną Spółce przyznane?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...


dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla robót związanych z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 45.33.20, związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, w sytuacji gdy przy wykonywaniu tych robót zostaną wykorzystane materiały budowlane zakupione przez Wnioskodawcę.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.; Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.12.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 13.32.2005 r., znak: USIV/HI/443-82/2/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie, stawki podatk ...

Podatnik został zobowiązany do zakończenia we własnym zakresie i na własny koszt robót związanych z budową infrastruktury zewnętrznej, a następnie do przekazania jej nieodpłatnie na rzecz Miasta "J" oraz na rzecz właściwych zarządców i podmiotów. Zdaniem Podatnika, nakłady poniesione na infrastrukturę zewnętrzną są kosztem uzyskania przychodu w momencie nieodpłatnego przekazania jej miastu, ponieważ mają one ścisły związek z przychodami Spółki.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 w związku z art.239 i art.14b § 5 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.15 ust.1, art.16a ust.1 pkt 1, art. 16g ust.1 pkt 2, 16f. ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05.06.2006r. ...

Jaką stawką należy opodatkować wykonanie instalacji wod-kan, gazowych, c.o.i innych w przypadku gdy firma zajmuje się zarówno handlem towarów branży grzewczej jak również wykonawstwem ww. instalacji w budynkach mieszkalnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w części zapytania ...

Generowanie strony w 49 ms