Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezerwy celowe

dot. kursu walut jaki należy zastosować przy rozpoznawaniu w kosztach rezerw celowych ( art. 16 ust. 1 pkt. 26 uopdop ) na kredyty udzielone w walutach obcych

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.08.2005r. Banku "S", wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 02.08.2005r., ...

czy dokonując zmiany (zmniejszenia) stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z lat minionych Spółka winna stosować przepisy art. 12 ust. 1 pkt 5, czy też art. 15 ust. 1B pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie czy Spółka powinna dokonać korekt CIT-8 z lat poprzednich, czy też winna uwzględnić wpływ owych korekt na wysokość podatku wykazanego w zeznaniu za rok bieżący (tj. w roku ujawnienia nieprawidłowości).

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki S.A. z dnia 1 sierpnia 2005r. (data wpływu do Urzędu 04.08.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przestawiony ...

Pytanie dotyczy momentu zaliczenia utworzonej rezerwy celowej do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 21.09.2005r. (data wpływu do Urzędu 22.09.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. momentu zaliczenia utworzonej rezerwy celowej do kosztów u ...

Bank pyta jak powinien postąpić w sytuacji spisania z bilansu po roku 2003 należności, na którą utworzono rezerwę biorącą udział w kalkulacji omawianej ulgi. Czy pojęcie rozwiązania części lub całości rezerwy, którym posługuje się art. 38a ust. 2, obejmuje również sytuacje wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem czy sprzedażą należności (zmniejszenie rezerwy)?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2, art. 239 w związku z art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 38a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Banku „P” z dnia 03.10. ...

czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku zakwalifikowania przez Bank kredytów (pożyczek) do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została uprawdopodobniona , za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy ustalonej w wysokości 25% kwoty tych kredytów (pożyczek) bez wymogu wcześniejszego utworzenia dla danej należności rezerwy celowej na kredyty "wątpliwe"?

DECYZJA Na podstawie art. 233 i 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) oraz art. 16 ust. 1 pkt 26 i art. 16 ust. 3f ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Banku wniesionego pismem z dnia 16.09.2005r. na postanowi ...

Pytanie dotyczy tworzenia przez Bank rezerw na kredyty w sytuacji wątpliwej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 23.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2005r.), o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w związku z tworzeniem rezerw na kredyty w sytuacji wątpli ...

Czy w oparciu art.38 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wysokość rezerw celowych na ekspozycje kredytowe obliczonych na zasadach i w równowartości wynikającej z przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - w przypadku gdy prowadzi w tym celu oddzielną, odrębną od ewidencji księgowej opartej na MSR, ewidencję rezerw celowych na ekspozycje kredytowe?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Czy na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów będzie zaliczana wartość odpisu aktualizującego, czy też prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości rezerw celowych tworzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2003 r. Nr 218, poz. 2147), w sytuacji, gdy równowartośc rezerwy celowej jest wyższa od wartości odpisu aktualizującego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 5.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa pod ...

Czy w sytuacji odpisania w ciężar wierzytelności, które uległy przedawnienia, umorzeniu bądź zostały uznane za nieściągalne, dochodzi do rozwiązania lub zmniejszenia rezerw w rozumieniu § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i czy w związku z tym w dacie rozwiązania lub zmniejszenia takich rezerw należy rozpoznać przychód stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 31.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.01.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 07.03.2006r. (data wpływu 09.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Pytanie dotyczy prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych na ekspozycje kredytowe obliczone na zasadach i w równowartości wynikających z przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - w przypadku prowadzenia ewidencji rezerw celowych na ekspozycje kredytowe, odrębnej od ewidencji księgowej opartej na MSR.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 03.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przych ...

Generowanie strony w 40 ms