Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środek egzekucyjny

W jaki sposób należy interpretować art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa w jego nowym brzmieniu: "Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następnego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny"

W odpowiedzi na pismo znak: KS 077/295/2005 z dnia 27.09.2005 r. Izba Skarbowa w Kielcach informuje, co następuje: Zgodnie z obowiązującym po dniu 01.09.2005 r. przepisem art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powi ...

Podniesione przez stronę zarzuty, dotyczą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Już sama nazwa tego aktu wskazuje, że nie jest to procedura, która ma zastosowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stąd też naruszenie art. 13 § 1 i art. 7 § 2 tej ustawy przez Sąd I instancji nie było możliwe.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wszczął postępowanie egzekucyjne w stosunku do C POLONIA –W, Spółka z o.o. Filia w S i dokonał zajęcia rachunków bankowych strony. Spółka z o.o. C POLONIA – W, zwróciła się do organu egzekucyjnego z wnioskiem o zwolnienie z zajęcia egzekucyjnego rachunków w Banku P SA I O/W i Banku P SA III O/W. We wniosku Spółka wyjaśniła, że dopiero w wyniku za ...

Generowanie strony w 14 ms