Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wodomierz

Pytania Strony: 1. Czy zwrot kosztów zakupu wodomierzy zainstalowanych przez właścicieli lokali we własnym zakresie powoduje obowiązek podatkowy i czy Wspólnota jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8c? 2. Czy zwrot kosztów usunięcia skutków awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej która spowodowała zalanie lokalu jest dochodem właściciela mieszkania i czy Wspólnota powinna wystawić informację PIT-8c? 3. Czy umorzone odsetki od nieterminowych wpłat za lokal mogą podlegać opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł i czy Wspólnota powinna sporządzić informację PIT-8c?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w części dotyc ...


dotyczy opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 7% usług montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych , w tym wymiana wodomierzy oraz montaż nowych wodomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Pismem z dnia 8 listopada 2005r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny , z którego wynika , że zgodnie z wpisem w zaświadczeniu o działalności gospodarczej wykonuje montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej . Przedsi ...

Wniosek dotyczy stawki podatku od towaró i usług właściwej dla usług wymiany plomb przy wodomierzach, wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 05.06.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku właściwej dla usług wymiany plomb przy wodomierz ...

Usługa wymiany wodomierzy wraz z dostawą wodomierzy i części niezbędnych do wykonania usługi podlega opodatkowaniu stawką 7% VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np. za zajęcia dzieci, za ogniska, imprezy, wpływy z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów imprez, opłaty wnoszone przy ustanawianiu praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, (-) przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali, (-) z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa wg ceny rynkowej, (-) przychody z odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie. 2. Kosztów ogłoszeń o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 5 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 8 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów pra ...

stawka VAT dla opisanych we wniosku robót budowlanych, związanych z przyłączami wodociągowymi oraz montażu wodomierza wraz z usługą montażu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Prawo do obniżonej stawki podatku 7% na usługę montażu wodomierzy w budynkach mieszkalnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

Czy biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpis na fundusz remontowy w wysokości wydatków poniesionych na wymianę i legalizację wodomierzy stanowi koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 43 ms