Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opcja na akcje

Czy powinnam zapłacić podatek dochodowy od przychodu z odpłatnego zbycia przeze mnie akcji X S.A. , przeznaczonych dla uczestników programu opcji menedżerskich?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21. 04. 2005 r. (uzupełnionym dnia 17. 06. 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Czy umowa sprzedaży Opcji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w powyższym piśmie wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką opcji Opcja na kupno akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, które nabyła w 2004 r. od X Corp, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych X na podstawie umowy opcji na akcje Umowa Opcji na Akcje. Zgodnie z Umową Opcji na Akcje Wnioskodawczyni ma prawo wykonać prawa z opcji wobec X w dowolnym czasie do d ...


Czy dochód uzyskany z realizacji opcji na akcje i ich późniejszej sprzedaży stanowi dochód ze źródła "kapitały pieniężne" ?

Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w wyniku wdrożenia programu motywacyjnego (dla pracowników wyższego szczebla całej grupy kapitałowej) przez spółkę dominującą ma on prawo, jako pracownik spółki córki, do nabycia akcji spółki dominującej po z góry ustalonej cenie (opcje nabycia akcji). W wyniku tego, jeżeli ustalana na bieżąco, aktualna cena rynkowa byłaby wyższa od ceny ...

Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane w związku z realizacją przyznanych praw (opcji na akcje) oraz otrzymaniem akcji z ograniczonym prawem do dysponowania nimi, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ i czy w związku z tym, Spółka jako płatnik podatku nie ma obowiązków, o których mowa w art . 31 w/w ustawy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyc ...

Czy korzyść majątkowa uzyskiwana w związku z realizacją przyznanych praw (opcji na akcje) powinna być zakwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy powstały w ten sposób dochód do opodatkowania 19% stawką podatku, będzie rozumiany jako różnica pomiędzy ceną faktycznie uzyskaną w wyniku sprzedaży akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie (głównym wydatkiem będzie zapłacona cena historyczna)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyc ...

Jak w przypadku gdy spółka matka przekuje pracownikom spółki córki akcje i opcje na akcje określić moment powstania przychodu?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 100% udziałowiec Spółki, podmiot prawa niemieckiego wprowadził plany motywacyjne w ramach których pracownicy Spółki otrzymują opcje na akcje lub obligacje, które również mogą być zamienione na akcje. Zarówno opcje jak i obligacje są imienne i niezbywalne. Spółka ponosi na rzecz podmiotu niemieckiego koszty organizacji i uczestnictwa swoich ...

Czy wydatki poniesione przez spółkę w związku z obciążeniem jej przez spółkę matkę kosztami związanymi z realizacją opcji pracowniczych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia R.P. sp. z o.o. w C. z 1 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z 20 lutego 2006 r., nr LUS/I-3/423/N/3/06/JW w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbow ...

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji nabytych po cenie niższej od ceny rynkowej?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik w 2003r. jako pracownik spółki „X” przystąpił do Międzynarodowego Planu Oszczędzania na Akcje 2003 spółki „Y” zarejestrowanej w Anglii i Walii. Międzynarodowy Plan Oszczędzania na Akcje jest trzyletnią umową systematycznego oszczędzania, podpisaną dobrowolnie przez podatnika. Firma „X” jako pracodawca podatnika, co miesiąc potrąca ...

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość zrealizowanych przez pracownika opcji nabycia akcji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych? Czy w związku z tym podatek dochodowy mozna rozliczyć deklaracją PIT-38?

Na podstawie art.216 w związku z art. 14a i art.14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2006r. o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...

Generowanie strony w 6 ms