Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przygotowanie produkcji

Czy uzyskany przychód z usługowego łuskania cebulek lilii należy zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej, podlegających wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi w zakresie łuskania cebulek lilii. Łuskanie cebulek odbywa się na materiale obcym tj. dostarczonym przez kontrahenta holenderskiego. Po wykonaniu usługi, cebulki są z powrotem dostarczane holenderskiemu kontrahentowi. Zdaniem Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją ...

Czy koszty poniesione w wydziale bezpośrednio produkcyjnym oraz w wydziale pomocniczym przed datą rozpoczęcia produkcji, Spółka winna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w miesiącu ich poniesienia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.11.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty poniesione w wydziale bezpośrednio produk ...

Czy w myśl ustawy o podatku dochodowym Spółka powinna uwzględnić koszty uruchomienia nowej produkcji w momencie ich poniesienia, czy też tak jak to robi w myśl ustawy o rachunkowości rozliczać te koszty sukcesywnie dopiero w chwili uruchomienia produkcji na rzecz której koszty te zostały poniesione przez cały okres trwania produkcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy wyodrębnione w osobnej pozycji usługi przygotowawcze (mające charakter pomocniczy), służące wyprodukowaniu i dostarczeniu w ramach WDT etykiet dla klienta będą opodatkowane stawką 0%, właściwą dla świadczenia głównego (dostawy na rzecz kontrahenta unijnego będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy koszty poniesione na rozpoczęcie nowego rodzaju działalności są kosztami pośrednimi i czy w związku z tym są potrącane w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy zwolnieniu spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę (który prowadzi swoją działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej) mającego na celu zrekompensowanie Wnioskodawcy kosztów związanych z przystosowaniem profilu produkcji Spółki do komponentów oferowanych przez kontrahenta pod warunkiem, że Wnioskodawca wywiąże się z przyjętego w umowie zobowiązania powstrzymania się od zakupów u innego dostawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

prawo do zastosowania stawki 0% na fakturach wystawionych za przygotowanie produkcji opakowań i etykiet oraz zwrot kosztów przygotowania ich produkcji; opodatkowanie obciążenia kontrahenta kosztami prac przygotowawczych w przypadku rezygnacji przez niego z zamówienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 5 ms