Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odliczenia

Sąd pracy, zasądzając wynagrodzenie za pracę, nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedstawione zagadnienie prawne powstało w następującym stanie sprawy. Powód Cezary K. wniósł przeciwko Irenie P.-K. i Zbigniewowi K. o zapłatę wynagrodzenia prowizyjnego za okres od marca 1999 r. do listopada 1999 r. W toku procesu powód wniósł dodatkowo o wyrównanie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pozwani uznali roszczenie powoda do kwoty 11 490 zł, a w pozostałej części wnieśli o oddalen ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie odliczeń od podatku dochodowego, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę skła ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa żądanie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Urząd Skarbowy w Bochni informuje, że: W opisanej przez Państwa sytuacji mają zastosowanie przepisy art. 4 ust. 2 ustawy z dni ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 17-12-2002 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie uprzejmie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit "d" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na ...

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 27.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o p ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z pismem z dnia 17.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) odliczenia odsetek od kredytu zaciągnięte ...

Czy oszczędzając w kasie mieszkaniowej od 1999 r., nadal można korzystać z odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr.137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z inwestycją poza granicami kraju. Przedmiotowe zakupem zostały pokrytym w 50% (netto) dotacją Ministra Gospodarki.

Spółka uzyskała dotację Ministra Gospodarki w wysokości 50% netto wydatków związanych z tworzeniem Domu Polskiego poza granicami kraju. Zapytanie Podatnika dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami pokrytymi z w/w dotacji. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, p ...

Czy możemy odliczyć od dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej oraz osprzętu do jej obsługi dla naszego 12-letniego dziecka chorego na cukrzycę insulinozależną, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli tak, to czy w 100% wydanej kwoty? Czy stanowi podstawę do dokonania odliczeń od podatku w ramach ulgi remontowej poniesiony przez nas wydatek na zakup klimatyzatora oraz montaż i instalację tego urządzenia?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. (data wpływu 03.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 23.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, ...

Zasady rozliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Dotyczy: zapytania z dnia 01.08.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Zakopanem w sprawie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (zakupy iwestycyjne). Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz ...

Generowanie strony w 8 ms