Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zadatek

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2003 r., złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 17.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy Urząd informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz ...

dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej zaliczki na poczet zamówionego sprzętu, który nie został dostarczony.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powyższe oznacza, że kryteriami kwalifikującymi dany wydatek do grupy kosztów uzyskania prz ...

Jak należy opodatkować dochód uzyskany z powodu rozwiązania przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ? / a w szczególności: zwrot wpłaconej kwoty, wypłatę tytułem utraty spodziewanych korzyści zgodnie z porozumieniem, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy /

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na wniosek Pani z dnia 5 kwietnia 2004 r. dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych w dniu 4 lutego 2004 r. z tyt. rozwiązania przedwstępnej umow ...


W którym momencie zaliczyć zapłacony zadatek do kosztów uzyskania przychodu,prawa rozliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach na zadatek, ksiegowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT kosztów gdy działalność jest zawieszona?

Dnia 25 lutego 2004 r. wpłynęło Pani pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczące zapłaconego zadatku na poczet wynajmu powierzchni użytkowej w Galerii Karkonoskiej. W swoim piśmie przedstawia Pani stan faktyczny z którego wynika, iż: prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu opodatkowaną w formie zasad ogólnych. Obecnie d ...

Czy kwota zatrzymanego zadatku z tytułu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu i nie wywiązania się z umowy przez kupującego stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w dniu 19.02.2004r. podatnicy podpisali przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego otrzymując zadatek na poczet ceny kupna lokalu w wysokości 14.000,00 zł. Z przyczyn zależnych od osoby kupującej do podpisania ostatecznej transakcji nie doszło w związku z czym zadatek został przez podatników zatrzymany, z którego 3.000,00 zł. przeznaczone zostało na ...

Czy w przypadku rozliczenia faktury wystawionej dla naszej firmy na zaliczkę przez nas zapłaconą na samochód ciężarowy mamy możliwość odliczenia podatku VAT w miesiącu wystawienia faktury lub w miesiącu następnym, czy odliczenie takie nam nie przysługuje w związku z tym, iż nie posiadamy homologacji na ten samochód, będziemy mieli ją dopiero w momencie dostarczenia samochodu do naszej firmy, czyli najprawdopodobniej w miesiącu sierpniu?

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54 z dnia 05. 04. 2004, poz. 535/ w przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zadatek, ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej części. Każda tego rodzaju płatność, bez względu na jej wielkość rodzi powstanie obowiązku podatkowego i jest e ...


Kiedy powstaje przychód w swietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , gdy podatnik pobierze zaliczkę / zadatek /w wysokosci 100% na poczet przyszłych dostaw?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że spółka pobrała na poczet przyszłych dostaw zaliczkę/zadatek/ w wysokości 100%. Dostawy zostaną zrealizowane za kilka miesięcy . W ciągu 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia spółka wystawia fakturę zaliczkową na poczet przyszłej produkcji i odbiorców w następnych miesiącach. Zapytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podat ...

Czy otrzymane kwoty pieniężne na poczet wydatków związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego podlegają opodatkowaniu ? Czy powstaje z tego tytułu obowiązek wystawienia faktury ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.06.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) – jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzyma ...

Generowanie strony w 6 ms