Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: treść faktury

"jaki adres powinien znaleźć się na fakturach VAT"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Pani (...) planuje w najbliższym czasie zarejestrować się jako podatnik podatku od towaró ...

Czy w przypadku zapłaty przez kontrahenta na rzecz spółki kwoty marży ustalonej w umowie, spółka będzie zobowiązana do dokonania potwierdzenia tej czynności poprzez wystawienie faktury VAT na sprzedaż usługi - premia za sprzedaż towarów?

Pismem z dnia 27.09.2005 r. (data wpływu- 29.09.2005 r.) Spółka zwróciła sięz prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zawarła w 2005r. umowę o współpracy z inną spółką prawa handlowego . Umowa ta przewiduje m.in. sprzedaż przez Spółkę na rzecz tej drugiej spółki towarów. Zapisy szczególne p ...


Swiadczę usługi pośrednictwa na rzecz kontrahenta unijnego, który podał swój numer dla podatku od wartości dodanej. Proszę o interpretację, czy prowidłowym będzie wystawienie faktury, która nie będzie zawierała stawki ani kwoty podatku?

Przedstawiając stan faktyczny podatnik informuje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wykonywaniem usług pośrednictwa związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów na rzecz kontrahenta zarejestrowanego w innym państwie członkowskim UE jako podatnikia podatku od wartości dodanej. Usługi pośrednictwa, które wykonuje polegają na wyszukiwaniu dla kontrahenta wewnątrzwspóln ...

Pytanie podatnika dotyczy stawki podatku na usługi remontowe i treści faktury.

Pismem z dnia 18.10.2005 r. (data wpływu- 20.10.2005) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Pracuje Pan jako podwykonawca firmy, która remontuje pomieszczenia w Domu Studenta, a usługa polega na układaniu gresu na korytarzach w akademiku, czyli dotyczy budownictwa mieszkaniowo- ...

Czy faktura VAT powinna być podpisana i opieczętowana ?

Dnia 17 listopada 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu wpłynął wniosek z zapytaniem, czy faktura VAT powinna być podpisana i opieczętowana. Zdaniem podatnika faktura VAT nie wymaga podpisów i pieczątek wystawcy i odbiorcy. Zgodnie z § 9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania fa ...

Czy wystawiając fakturę dla klienta niemieckiego Spółka towar ma opodatkować stawką 0%, a pozostałe usługi czyli: transport, pakowanie i znakowanie wykazać jako niepodlegajace opodatkowaniu ze wskazaniem, że obowiązek uiszczenia podatku ciąży na na nabywcy, czy też na jednej fakturze ale w dwóch pozycjach obciązyć nabywcę za towar stawką 0% i pozostałe usługi: transport, pakowanie i znakowanie również stawka 0%?

Na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4 - 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii podatku od towarów i usług w zakresie obciążania kosztami transportu, opakowania ...

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT dla osoby fizycznej na wykonanie usługi remontowej w lokalu mieszkalnym na adres wykonania usługi, a nie na adres zameldowania, który jest jednocześnie adresem zamieszkania podatniczki oraz czy faktura wystawiona na adres miejsca wykonania usługi ogranicza prawo osoby nabywającej usługę remontową do ujęcia jej w uldze remontowej.

W dniu 15.12.2005 roku złożył Pan wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT dla osoby fizycznej za wykonanie usługi remontowej w lokalu mieszkalnym na adres wykonania usługi, a nie na adres zameldowania, który jest jednocześnie adresem zamieszkania podatniczki oraz czy faktura wystawiona na adres miejsca wy ...

Czy możliwe jest wystawienie faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną wymienione dwie firmy, będące odrębnymi podatnikami?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 03.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.07.2005 r., nr DP3/443-29/05/AK/53274, w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ...

Pytanie podatnika dotyczy wątpliwości związanych z przesyłaniem faktur drogą elektroniczną a w szczególności: - autentyczności danych i integralności ich treści - bezpiecznego podpisu elektronicznego - wymiany danych elektronicznych (EDI) - drukowania i posiadania oryginałów faktur w wersji papierowej - potwierdzania otrzymania faktury.

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 15.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż ...

Generowanie strony w 116 ms