Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: byt prawny

Pytanie dot. sprawy złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym zmarł wspólnik spółki jawnej.

POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 15.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu) przez Pana .........., wspólnika spółki jawnej ......, dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowe ...

Czy w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w S. A. (uchwała o przekształceniu z 12 sierpnia 2005 r.) Spółka powinna złożyć CIT-8, Bilans i Rachunek Wyników Spółki z o.o., wykonane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki z o.o., czy też złożyć zeznanie CIT-8 na koniec przyjętego w Sp. z o.o. okresu obrachunkowego, tj. za: 01.01.2005 r. - 28.02.2006 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 30 l ...

Czy Spółka Akcyjna, przekształcona ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nadal może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtowej i w kwocie, jaką do czasu przekształcenia płaciła Spółka z o.o.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 30 l ...

Czy Spółka Akcyjna, przekształcona ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nadal może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtowej i w kwocie, jaką do czasu przekształcenia płaciła Spółka z o.o.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 30 l ...

Czy w przypadku zbycia udziałów przez wspólnika dwuosobowej spółki jawnej, podmiot prowadząc działalność w nowym składzie zachowuje ciągłość tzn. zachowuje ten sam numer NIP oraz rozlicza się na zasadzie ciągłości w podatku VAT?

W dniu 04.08.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacji podatkowej -stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wnio ...

Czy istnieje możliwość kontynuowania rozliczenia w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy istnieje możliwość wpłacania w 2008 roku zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu w sytuacji przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 5 ms