Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubytek dopuszczalny

Czy od towarów uszkodoznych w procesie produkcji, nieodesłanych do zleceniodawcy Spólka musi zapłącic podatek VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów uszkodzonych – ubytków przedstawione w piśmie z dnia 26 lipca 2005r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pis ...

Czy przy wyliczaniu ubytków magazynowych można grupować piwa według ich rodzaju i typu opakowania - czyli wg zawartości ekstraktu bez względu na nazwę handlową, sposób pakowania formy handlowej (puszka luz - puszka czteropak) i pojemności opakowania pod warunkiem, że będzie to jeden rodzaj opakowania np. puszka oraz co należy wliczyć w ubytki magazynowe ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 17.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.01.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Czy niedobory i nadwyżki piwa ujawnione na podstawie inwentaryzacji miesięcznej winny być grupowane według rodzaju piwa (wg określonej zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej czyli stopnia Plato) oraz według rodzaju opakowania (butelka lub puszka), bez uwzględniania nazwy i pojemności opakowania. Czy od ustalonych w ten sposób niedoborów należy naliczyć podatek akcyzowy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 20.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27.04.2006r.), skonkretyzowanego pismem z dnia 12.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.05.2006r ...

1) czy pod pojęciem ?paliw ciekłych? (pojęcie takie zawarte jest np. w rozdziale V decyzji nr 32000-SN4-92824-6/06) należy rozumieć mi. in. oleje podstawowe ( PKWiU 23.20.18, CN 2710 19 99 )?,2) Czy ubytki gaczu parafinowego (PKWiU 23.20.31, CN 2712 90 39 ) powstałe podczas przewozu podlegają opodatkowaniu akcyzą ?

DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Gdyni działając na podstawie: art. 14b § 2, § 3 i § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami), § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 k ...

Pytanie: Czy jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku akcyzowego powstałego z tytułu nadmiernych ubytków związanych z transportem produktów?.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2 ,art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2005r, uzupełnionego pismem z dnia 10.01.2006r. : postanawiamuznać za nieprawidłowe przedstawione stanowisko wnioskodawcy. U Z A S A D N I E N I E W dniu 12.12.20 ...

brak opodatkowania ubytków surowców powstałych w procesie produkcji oraz czyszczenia instalacji produkcyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Czy dla estrów, sklasyfikowanych obecnie pod kodem CN 3824 90 91, należy stosować normy dopuszczalnych ubytków ustalone przez Naczelnika Urzędu Celnego dla estrów o kodzie CN 3824 90 99?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych przy transporcie paliw rurociągiem przesyłowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych przy transporcie paliw rurociągiem przesyłowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

opodatkowanie dostawy ksylenu oraz obowiązku ustalenia dopuszczalnych norm zużycia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 11 ms