Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rekultywacja biologiczna

Podatnik zwraca się z zapytaniem o możliwość odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących zakup sadzonek i usług obcych w związku z zagospodarowaniem terenów poeksploatacyjnych.

Stan faktyczny: Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie zasobów naturalnych z ziemi. W związku z powyższym Spółka tworzy fundusz rekultywacji, z którego środki przeznacza na finansowanie przedsięwzięć pozainwestycyjnych mających na celu zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych poprzez sadzenie drzew. Sadzonki drzew Spółka nabywa od Nadleśnictwa na podstawie faktur VAT. Ocena prawna sta ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem o prawidłowość dokonania rozliczenia przedmiotowej transakcji tzn. czy w fakturze potwierdzającej zakończenie robót budowlanych w ramach określonego zadania inwestycyjnego spółka ma obowiązek zastosować jedynie 22% stawkę VAT, czy może w fakturze zbiorczej za usługę budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji magazynów paliw, wyodrębnić z całości robót budowlanych, część prac polegających na rekultywacji zanieczyszczonych ropą gruntów i w odniesieniu do tych robót zastosować 7% stawkę podatku VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.03.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 08.05.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy nieruchomości po zrekultywowaniu oraz przekwalifikowaniu na użytki rolne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 - j . t. ze zm.), art. 1a ust 1 pkt 2 i pkt 3, art. 2, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 - j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2006 r. Sp. z o.o. w sprawie udzielenia inte ...

Generowanie strony w 10 ms