Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zajęcie

Jak należy księgować należność za czynsz zajętą przez komornika w wypadku odmowy wystawienia faktury przez wynajmującego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż prze ...


Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności polegające na wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie z dnia 25 maja 2005r. znak PP/443-20-2/05 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działaln ...

Czy pobierane opłaty za czasowe zajęcie pasa ruchu drogowego są zwolnione od podatku od towarów i usług?. Czy pobieranie opłaty z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania są zwolnione od podatku VAT?

W odpowiedzi na pisma (...) : z dnia (...), znak: ..., (data wpływu do Urzędu ...) i z dnia (...), znak ..., (data wpływu do Urzędu ...) z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do re ...

Czy przyznane odszkodowanie za zajęcie przez Skarb Państwa pod drogę publiczną nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej , którego wysokość została ustalona decyzją Prezydenta Miasta, mieści się w zwolnieniu przedmiotowym na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji o do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku dochodowego w przypadku zajęcia, na podstawie tytułu egzekucyjnego, równowartości sprzedanych akcji?

Wnioskiem z dnia 28.11.2006r. (data wpływu 04.12.2006r.) uzupełnionym pismem z dnia 19.12.2006r. (data wpływu 27.12.2006r.) Komornik Sądowy zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii ustalenia kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z przychodu uzyskanego z sprzedaży akcji zaję ...

Czy powinien potwierdzić zaistniały fakt Fakturą VAT i opodatkować w/w decyzje?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Jakimi stawkami podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane poszczególne czynności, tj. usługi polegające na: - wynajmie sal w podległych świetlicach, - organizacji pozaszkolnych zajęć gimnastycznych, plastycznych i tanecznych dla dzieci, - sprzedaży kart wędkarskich zezwalających na amatorski połów ryb na podległych akwenach, - organizacji zawodów szachowych, za które pobierane są opłaty za uczestnictwo, - sprzedaży wejściówek na kąpielisko?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w momencie zajęcia przez banki środków pieniężnych Wnioskodawcy w walucie obcej zgromadzonych na rachunkach (lokatach) bankowych, w ramach zaspokojenia się przez banki z przedmiotu udzielonego przez Wnioskodawcę zabezpieczenia finansowego, powstaną po stronie Wnioskodawcy różnice kursowe podlegające podatkowi dochodowemu od osób prawnych (dalej: „CIT”), w kwocie różnicy pomiędzy wartością środków pieniężnych w dniu ich wpływu na rachunki bankowe Wnioskodawcy, a wartością tych środków z dnia ich zajęcia przez banki, przeliczonymi według odpowiednich kursów waluty obcej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy koszty ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników, poprzez dofinansowanie uczestnictwa w zajęciach sportowych poza godzinami pracy, przy zaliczaniu wartości takich świadczeń do wynagrodzenia tych osób (wliczanie do podstawy opodatkowania i do składek ZUS) stanowić będą koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 56 ms