Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nośnik

Podatnik jest producentem książki w formie elektronicznej. Produkt jest nośnikiem cyfrowym, posiada znormalizowany numer ISBN nadany przez Krajowe Biuro ISBN Biblioteki Narodowej. Jak jest wysokość stawki podatku od towarów i usług na opisany wyżej produkt?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację firmie x , co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając sta ...

Dotyczy opodatkowania stawką podatku od towarów i usług 7% sprzedaży multimedialnej publikacji wydanej na nośniku DVD

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 23.08.2005r., podatnik wydał publikacje książkową "Multimedialne Euroforum Konsultantów Funduszy Europejskich" na nośniku DVD posiadającą numer ISBN 83-922534-0-XZgodnie z załącznikiem Nr 3, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wykazie towarów i usług, opodatkowanych stawką p ...

Czy przy sprzedaży tych książek w formie elektronicznej podatnik stosuje stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.146 ust.1 pkt 3a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.10.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

W jakim zakresie opłaty za import czystych nośników CD/DVD uiszczane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki ABC z dnia 15.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w prze ...

W którym momencie Spółka może zaliczyć dom kosztów uzyskania prychodów wydatki na nabycie licencji do odsprzedawanego dalej oprogramowania?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, pr ...

Jaką stawką podatku należy opdatkować wyrób książkę w formie elektronicznej sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 72.20.20-00 ": Nośniki magnetyczne z zapisanymi danymi używanie do automatycznego przetwarzania danych" ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1, art. 8 ust.3, art. 41 ust. 1, ust. 13 i ust. 14, art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), uzna ...

Jaką wysokość stawki podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży multimedialnego podręcznika do nauki języka angielskiego, oznaczonego symbolem ISBN i zapisanego na płycie CD-ROM?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...


wniosek dotyczy zastosowania art. 86 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy przeniesienie dokumentów źródłowych pochodzących sprzed roku 2004, a dotyczących nabycia, wytworzenia czy modernizacji środków trwałych i wartości niematerialnych, na elektroniczne nośniki informacji będzie zgodne z przepisem art. 86 par. 1 Ordynacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 48 ms