Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: administrowanie

Czy czynności administrowania nieruchomościami mieszkalnymi jest zwolniona od podatku VAT ?.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2005 r. (uzupełnionego w dniu 19 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...


Czy koszty związane z wysyłką umów najmu mogą być zaliczone przez Pana do kosztów uzyskania przychodów jako administratora, który za te czynności otrzymuje od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenie.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 02.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fi ...

Strona wnosi o wyjaśnienie czy " ma prawo potraktować dostawę Autografu Mazurka zakupionego na aukcji w Londynie jako czynność nie podlegająca opodatkowaniu VAT ?"

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 18.07.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 20.07.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do z ...

Czy nie występuje konieczność rozpoznania przychodów należnych z tytułu opłat partycypacyjnych u Spółki zarządzającej strefą ekonomiczną, gdy nie pobiera ona tych opłat od Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy? Zgodnie z regulaminem strefy, Przedsiębiorcy pokrywają koszty ponoszone przez Zarządzającego. Zgodnie z wielostronną umową Inwestorzy zwolnieni są z opłat strefowych, co stanowi pomoc publiczną, notyfikowaną przez Komisję Europejską.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy dokonując w 2006r. korekty wartości początkowej środków trwałych (grupa rodzajowa I - budynki ) i kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2006r., w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przez Gminę w roku poprzednim i latach wcześniejszych winien dokonać również korekty deklaracji podatkowych CIT za lata 2001-2005, z uwagi na niespełnienie wymogów art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za lata 2001-2005, w związku z dokonaną przez Zakład w 2006r. zmianą wartości brutto środków trwał ...

zasady rozliczania opłat cmentarnych pobieranch przez administratora

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zasad rozliczania opłat cmentarnych pobieranych przez administratora Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarb ...

Stawka podatku dla usług księgowo-rachunkowych świadczonych na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Świadczenia przekazywane na rzecz Subpartycypanta z tytułu powyższej umowy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w roku, w którym następuje ich faktyczna zapłata

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Gmina w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 35 ms